Έρευνα αξίας Rokeach [RVS-18]

 

 

 

Ανάλυση

 

Το Rokeach Value Survey (RVS) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Milton Rokeach το 1973. Σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στις αξίες των ανθρώπων. Το RVS περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αξιών: τις τελικές αξίες (terminal values), που αναφέρονται στους τελικούς στόχους της ύπαρξης, και τις εργαλειακές αξίες (instrumental values), που αναφέρονται στα μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι τελικές αξίες. Κάθε κατηγορία περιέχει 18 αξίες, συνολικά 36. Οι τελικές αξίες περιλαμβάνουν έννοιες όπως η ευτυχία, η σοφία και η ασφάλεια, ενώ οι εργαλειακές αξίες περιλαμβάνουν έννοιες όπως η τιμιότητα, η φιλοδοξία και η ευγένεια.

 

Στόχος

 

Ο βασικός στόχος του Rokeach Value Survey είναι να κατανοήσει και να καταγράψει τις βασικές αξίες που κατευθύνουν τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις των ανθρώπων. Μέσω της ανάλυσης των αξιών, το RVS επιδιώκει να αναδείξει τις προτεραιότητες και τις πεποιθήσεις που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι αξίες θεωρούνται ως οι θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν τις δράσεις και τις επιλογές των ανθρώπων. Η έρευνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική ψυχολογία, η οργανωσιακή συμπεριφορά, και η πολιτισμική ανάλυση, για να κατανοηθεί καλύτερα η ποικιλομορφία των ανθρώπινων πεποιθήσεων και η επιρροή τους στην καθημερινή ζωή και στις κοινωνικές δομές.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Rokeach Value Survey γίνεται μέσω μιας διαδικασίας κατά την οποία οι συμμετέχοντες κατατάσσουν τις αξίες βάσει της σημαντικότητάς τους. Η κατάταξη αυτή γίνεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 18, όπου το 1 αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική αξία και το 18 την λιγότερο σημαντική. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ξεχωριστά για τις τελικές και τις εργαλειακές αξίες. Η κατάταξη επιτρέπει στους ερευνητές να προσδιορίσουν ποιες αξίες θεωρούνται πιο κρίσιμες από τα άτομα και να συγκρίνουν αυτές τις προτεραιότητες μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών και πολιτισμών. Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις τάσεις και τις διαφοροποιήσεις στις αξίες που διέπουν τις ανθρώπινες κοινωνίες.

 

Βιβλιογραφία

 

Rokeach‚ M. (1968). Beliefs‚ attitudes‚ and values. San Francisco: Jossey-Bass‚ Inc. (See Chapter 7‚ Organization and change within value-attitude systems ‚ 156-178.)
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan
Rokeach‚ M. (1973). The nature of human values. New York‚ NY‚ US: Free Press.
Hofstede‚ Geert.‚ Bond‚ Michael H. (1984). Hofstede’s Culture Dimensions: An Independent Validation Using Rokeach’s Value Survey. cross-cultural psychology‚ 15(4)‚ 417-433.
Braithwaite‚ Valerie. (1985). Structure of Human Values. Testing the Adequacy of the Rokeach Value Survey. Journal of Personality and Social Psychology‚ 49(1)‚ 250-263.