Κλίμακα Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4]

 

Σκοπός Κλίμακας

Ο σκοπός της Κλίμακας Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4] είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των ατόμων με χρόνια ψυχικά νοσήματα, να προσαρμοστούν στις κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχεται η συμπεριφορά τους σε τομείς όπως η εργασία, η ανεξάρτητη διαβίωση, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4] δημιουργήθηκε από τους Pheeters και Newman το 1980 και αποτελείται από τέσσερεις κλίμακες. Αρχικά, η βαθμολογία της έρχεται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι για τη χρήση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τον ερωτώμενο. Εάν το παραπάνω δεν συμβαίνει και ο ασθενής έρχεται για αρχική αξιολόγηση, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα «εργαλείο» σε μία ημιδομημένη ατομική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του ατόμου σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι η απασχόληση-παραγωγικότητα, η αυτόνομη διαβίωση και αυτοφροντίδα, η ανάπτυξη στενών διαπροσωπικών σχέσεων και η ανάπτυξη ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων, δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Για τη βαθμολόγηση, αυτής της περίπτωσης, ο χρόνος που απαιτείται είναι ο ίδιος με μία τυπική συνέντευξη ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης. Όσον αφορά την περίπτωση όπου ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας γνωρίζει καλά το άτομο, η βαθμολόγηση χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας βαθμολογεί το άτομο σε κάθε παράγοντα της Κλίμακας Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4], με βάση μία κλίμακα βαθμολόγησης επτά διαβαθμίσεων, με τη βοήθεια των περιγραφικών στοιχείων που συνοδεύουν κάθε διαβάθμιση. Η βαθμολογία του κάθε παράγοντα είναι δυνατόν να κυμαίνεται από 1 (έντονη δυσλειτουργία) έως 7 (επάρκεια λειτουργικότητας). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε διαβάθμιση είναι καταγεγραμμένα τα περιγραφικά κριτήρια, τα οποία καθοδηγούν τις ερωτήσεις του ειδικού και τον διευκολύνουν στη βαθμολόγησή του. Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τεσσάρων τομέων και κυμαίνεται από 4 έως 28. Μία μικρή βαθμολογία σημαίνει έντονη δυσλειτουργία, ενώ μία μεγάλη σημαίνει επαρκής συνολική λειτουργικότητα.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η Κλίμακα Λειτουργικότητας και Κοινωνικών Ρόλων [ΚΛΚΡ-4] μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τους Τζινιέρη-Κοκκώση και συν., (2004) και παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα. Επίσης, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας στους τέσσερις τομείς και στο σύνολό τους είναι ικανοποιητική και κυμαίνεται από 0,82 έως 0,90. Επίσης η αξιοπιστία μεταξύ βαθμολογητών στους τέσσερις τομείς και στη συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0,80 έως 0,95.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

McPheeters, H. L. (1984). Statewide mental health outcome evaluation: a perspective of two southern states. Community Mental Health Journal, 20(1), 44-55.

Ventura, J., Welikson, T., Ered, A., Subotnik, K. L., Keefe, R. S., Hellemann, G. S., & Nuechterlein, K. H. (2020). Virtual reality assessment of functional capacity in the early course of schizophrenia: Associations with cognitive performance and daily functioning. Early intervention in psychiatry, 14(1), 106-114.

Ελληνόγλωσση

Γερουλίδου, Δ. Χ. (2019). Τα επίπεδα άγχους των γονέων παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: συσχέτιση με την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση από τη ζωή.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!