Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (Rosenberg Self-Esteem Scale [RSES-10]) δημιουργήθηκε το 1965 από τον Rosenberg προκειμένου να μετρηθεί η αυτοεκτίμηση των ατόμων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά δεν αποτελεί διαγνωστικό βοήθημα για οποιαδήποτε ψυχολογικά ζητήματα.

Στόχος Κλίμακας

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας αποτελεί η αξιολόγηση της αυτοεκτίμηση των ατόμων. Αρχικά, απευθυνόταν στην αυτοεκτίμηση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες έρευνες, που αποτελούνταν από ενήλικες, με σκοπό την ανίχνευση των θετικών αλλά και των αρνητικών συναισθημάτων που είχαν για τον εαυτό τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η RSES-10 αποτελείται συνολικά από 10 προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις ιδιότητες και τα συναισθήματα των ατόμων, εκ των οποίων οι 5 είναι αντίστροφης βαθμολόγησης. Οι προτάσεις αυτές συνοδεύονται από απαντήσεις μίας κλίμακας Likert 4 βαθμών, η οποία κυμαίνεται από «Συμφωνώ απόλυτα» έως και «Διαφωνώ απόλυτα».

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας RSES-10 προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων που έχουν δώσει οι συμμετέχοντες στις δέκα ερωτήσεις, από όπου προκύπτει και ο μέσος όρος. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων, είναι μεγαλύτερο και το επίπεδο αυτοεκτίμησης των ατόμων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία που παρουσιάζει η RSES-10 κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι τιμές του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s a κυμαίνονται από 0,72 έως και 0,87.

Βιβλιογραφία

Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale. Journal of Religion and Health.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags:  Αυτοεκτίμηση, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία