Η κλίμακα ρομαντικών συγκρούσεων συνεργατών [RPCS-43]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα ρομαντικών συγκρούσεων συνεργατών (RPCS-43) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ρομαντικών συγκρούσεων που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ εργασιακών συνεργατών. Αυτή η κλίμακα αξιολογεί διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ συνεργατών που μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα και το κλίμα εργασίας. Οι λεπτομέρειες και οι ερωτήσεις της κλίμακας πιθανότατα θα περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, οι αντιλήψεις για τον ρόλο του κάθε συνεργάτη, η συναισθηματική σύνδεση και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ των ατόμων σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Ο σκοπός της κλίμακας είναι να προσφέρει μια αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ των συνεργατών, προκειμένου να αναγνωριστούν πιθανά προβλήματα και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας ρομαντικών συγκρούσεων συνεργατών (RPCS-43) είναι η αξιολόγηση και η μέτρηση των ρομαντικών συγκρούσεων μεταξύ εργασιακών συνεργατών. Αυτός ο στόχος επιδιώκει να επιτρέψει στους ερευνητές και τους εργασιακούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τις δυναμικές των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και να αναγνωρίσουν πιθανές πηγές σύγκρουσης ή δυσλειτουργίας στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακαα RPCS-43 αποτελείται από 43 στοιιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

 

Βιβλιογραφία

Tammy Lowery Zacchilli‚ 2007. The Relationship Between Conflict and Communication‚ Sex‚ Relationship Satisfaction‚ and other Relational Variables in Dating Relationships. A Dissertation In EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. Texas Tech University

Zacchilli‚ T. D. L.‚ Hendrick‚ C.‚ & Hendrick‚ S. S. (2005‚ April). The development of the Romantic Partner Conflict Scale. Poster session presented at the annual meeting of the Southeastern Psychological Association‚ Nashville‚ TN.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!