Κλίμακα κοινωνικού, στάσεων, οικογενειακού και περιβαλλοντικού επιδόματος άγχους [SAFE-24]

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα κοινωνικού, στάσεων, οικογενειακού και περιβαλλοντικού επιδόματος άγχους είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία για να μετρήσει το επίπεδο άγχους που σχετίζεται με διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής, των προσωπικών σχέσεων και του περιβάλλοντος. Αυτή η κλίμακα συνήθως αποτελείται από διάφορες ερωτήσεις ή δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες αξιολογούν το επίπεδο άγχους που αισθάνονται σε σχέση με την κοινωνική τους θέση, τις προσωπικές τους σχέσεις, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα περιβαλλοντικά τους προβλήματα. Η αξιολόγηση μέσω αυτής της κλίμακας μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι διάφοροι παράγοντες του περιβάλλοντος επηρεάζουν το επίπεδο άγχους του ατόμου. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων ή ενεργειών που θα στοχεύουν στη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της ευημερίας των ατόμων σε αυτούς τους τομείς.

 

Στόχος

είναι η μέτρηση και η κατανόηση του επιπέδου άγχους που σχετίζεται με διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής και του περιβάλλοντος. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης των αντιδράσεων και των αισθημάτων των ατόμων έναντι των κοινωνικών συνθηκών, των προσωπικών τους σχέσεων, της οικογενειακής τους κατάστασης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα SAFE-24 αποτελείται από 24 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Καθόλου αλήθεια, 2=Ελαφρώς αληθές, 3=Κάπως αλήθεια, 4=Πολύ αλήθεια

 

Βιβλιογραφία

Mena‚ F. J.‚ Padilla‚ A. M.‚ & Maldonado‚ M. (1987). Acculturative stress and specific coping strategies among immigrant and later generation students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 9(2)‚ 207-225.

Roche‚ Cathy.‚ (2006).”Making the Grade: Academic Achievement among Latino Adolescents.” Thesis‚ Georgia State

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!