Ανάλυση

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Safe Place Fall Youth Survey περιλαμβάνει την εξέταση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για να προσδιοριστούν οι τάσεις και τα πρότυπα στις αντιλήψεις των νέων σχετικά με την ασφάλεια και την υποστήριξη. Μέσω στατιστικών μεθόδων, όπως η περιγραφική στατιστική και η ανάλυση παραγόντων, οι ερευνητές μπορούν να αναλύσουν τις διαφορετικές διαστάσεις της ασφάλειας και της υποστήριξης που αντιλαμβάνονται οι νέοι. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει συσχετίσεις μεταξύ της αίσθησης ασφάλειας και άλλων μεταβλητών, όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η ψυχική υγεία και η κοινωνική ευημερία.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του Safe Place Fall Youth Survey είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο για την αξιολόγηση της αίσθησης ασφάλειας και της υποστήριξης των νέων σε διάφορα περιβάλλοντα. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υποστήριξης των νέων. Το εργαλείο βοηθά τους εκπαιδευτικούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας και ευημερίας των νέων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Safe Place Fall Youth Survey πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης δεδομένων από ποικίλους πληθυσμούς νέων για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας (π.χ., Cronbach’s alpha), της επαναληψιμότητας και της συγκλίνουσας και διακριτικής εγκυρότητας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αναπτύσσονται πρότυπα βαθμολογιών που επιτρέπουν την ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη σύγκριση με δεδομένα από τον γενικό πληθυσμό ή συγκεκριμένες ομάδες νέων.

 

Βιβλιογραφία

 

• Esbensen, F.-A., & Osgood, D. W. (1999). Gang Resistance Education and Training (GREAT): Results from the national evaluation. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36(2), 194-225.
• Furlong, M. J., Ritchey, K. M., & O’Brennan, L. M. (2009). Developing norms for the California School Climate, Health, and Learning Survey: Comparison of student perceptions across schools. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(2), 139-149.
• Nickerson, A. B., & Martens, M. P. (2008). School violence: Associations with control, security/enforcement, educational/therapeutic approaches, and demographics. School Psychology Review, 37(2), 228-243.
• Samdal, O., Nutbeam, D., Wold, B., & Kannas, L. (1998). Achieving health and educational goals through schools—a study of the importance of school climate and the students’ satisfaction with school. Health Education Research, 13(3), 383-397.