Σύντομη Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας [ΣΚΜΣ-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας (Santa Clara Brief Compassion Scale [SCBCS-5]) κατασκευάστηκε από τον Hwang το 2008 και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλίμακα CLS των Sprecher και Fehr μία κλίμακα που αξιολογεί την αλτρουιστική αγάπη μεταξύ διάφορων στόχων. Το SCBCS-5 αναπτύχθηκε μέσω της μέτρησης διαφορετικών πτυχών της συμπόνιας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών τρυφερών συναισθημάτων προς τους άλλους, την ενσυναίσθηση και την συμπονετική αγάπη, η οποία ορίζεται ως αλτρουιστική αγάπη προς κάθε άνθρωπο.

Στόχος

Η Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας της Santa Clara δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί τη λειτουργία και τη μέτρηση της συμπόνιας που συνδέεται με φιλοκοινωνικά συναισθήματα και συμπεριφορές.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τα συναισθήματα συμπόνιας τους απέναντι στην κοινωνία και το βαθμό με τον οποίο η κάθε πρόταση τους εκφράζει. Η κλίμακα αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Καθόλου αληθές για μένα) έως το 7 (Πολύ αληθές για μένα).

Στατιστική Ανάλυση

Η εν λόγω κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 5 έως 35, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερη συμπόνια.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η δοκιμή αξιοπιστίας διχοτόμησης τόνισε επίσης την υψηλή εσωτερική αξιοπιστία του SCBCS-5.  Ο συντελεστής Cronbach’s alpha βρέθηκε να είναι α=0,89 που υποδεικνύει εξαιρετική εσωτερική συνέπεια.

Βιβλιογραφία

Hwang, J. Y., Plante, T., & Lackey, K. (2008). The development of the Santa Clara brief compassion scale: An abbreviation of Sprecher and Fehr’s compassionate love scale. Pastoral Psychology, 56(4), 421-428.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμπόνια, Αλτρουιστική Αγάπη