Κλίμακα κοινωνικοπολιτισμικής προσαρμογής [SAS-22]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα κοινωνικοπολιτισμικής προσαρμογής (SAS-22) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της προσαρμογής ατόμων σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, αξιολογεί πόσο άνετα αισθάνονται άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα σε διάφορες καταστάσεις.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να προσφέρει ένα μέσο μέτρησης που να επιτρέπει την αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής ατόμων σε πολιτισμικά διαφορετικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αυτή έχει ως στόχο να προσδιορίσει το πώς αισθάνονται και επιδρούν οι πολιτισμικές διαφορές στην επικοινωνία, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη προσωπική εμπειρία των ατόμων. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτήν την κλίμακα για να κατανοήσουν και να μελετήσουν την επίδραση των πολιτισμικών διαφορών στην ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίληψη. Συνεπώς, ο στόχος είναι να παρέχει δεδομένα που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη αναλύσεων και συμπερασμάτων σχετικά με την προσαρμογή των ατόμων σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι διαφορές στις ανθρώπινες διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα SAS-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Καμία δυσκολία, 2=Ελαφρά δυσκολία, 3=Μέτρια δυσκολία, 4=Μεγάλη δυσκολία, 5=Εξαιρετική δυσκολία

 

Βιβλιογραφία

Ward‚ C.‚ & Kennedy‚ A. (1992). Locus of control‚ mood disturbance‚ and social difficulty during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations‚ 16‚ 175-194.

Ward‚ C.‚ & Kennedy‚ A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations‚ 18‚ 329-343.

Wang‚ Wei-hsuan. (2009). Chinese international students’ cross-cultural adjustment in the U.S.: the roles of acculturation strategies‚ self-construals and English self-confidence. University of Texas at Austin. PhD Dissertation.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!