Κλίμακα Αξιολόγησης της Κοινωνικής Μοναξιάς

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα αξιολόγησης της κοινωνικής μοναξιάς (Scale for Overall Emotional and Social Loneliness [OESL-11]) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε νέα δεδομένα, από τους Jenny De Jong Gierveld και Theo Van Tilbur το 2006.

Στόχος

Βασικός στόχος της Κλίμακας είναι να εξηγήσει γιατί κάποια άτομα με μικρό αριθμό κοινωνικών συναναστροφών θεωρούνται ως μοναχικοί, ενώ άλλοι νιώθουν καλά και πλήρως ενσωματωμένοι. Συγκεκριμένα, η μοναξιά αποτελεί δείκτη κοινωνικής ευημερίας και συνδέεται με το αίσθημα της έλλειψης στενής σχέσης (συναισθηματική μοναξιά) ή έλλειψης ενός ευρύτερου κοινωνικού δικτύου (κοινωνική μοναξιά).

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα OESL-11, αποτελείται από 11 στοιχεία, τα οποία οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν με βάση το βαθμό μοναξιάς που αισθάνονται τη δεδομένη στιγμή που απαντούν το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα η βαθμονόμηση της κλίμακας κυμαίνεται από το 0 (καθόλου μοναξιά) έως το 6 (σοβαρή μοναξιά).

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία της μοναξιάς κυμάνθηκε από 0 έως 6 με μέσο όρο 1.5. Επίσης, η βαθμολογία της συναισθηματικής μοναξιάς είχε μέσο όρο 0.6 ενώ η κοινωνική μοναξιά είχε 0.9.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι συντελεστές για την κλίμακα κυμάνθηκαν μεταξύ 0.70 και 0.76, υποδεικνύοντας μία αρκετά αξιόπιστη κλίμακα. Οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κλίμακα ως μονοδιάστατο μέτρο ή να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν δύο υποκλίμακες (μία για τη συναισθηματική μοναξιά και μία για την κοινωνική μοναξιά, με συντελεστή Cronbach’s alpha α =0.88 και α = 0.88, αντίστοιχα)

Βιβλιογραφία

de Jong Gierveld, J., Van Tilburg, T., & Dykstra, P. A. (2006). Loneliness and social isolation. Cambridge handbook of personal relationships, 485-500.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Μοναξιά, Πλήρως Ενσωματωμένοι