Κλίμακα Διερεύνησης της Γέννησης των Παραληρηματικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή Διαδικασία [ΚΔΠΙ-25]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να διερευνήσει τις ενδοσυνεδριακές ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με τους μηχανισμούς εμφάνισης παραληρηματικών ιδεών.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Ζγαντζούρη και Νέστορος, το 1999. Περιλαμβάνει 25 θέματα που εξετάζουν την δημιουργία παραληρηματικών ιδεών που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια και την σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Για την βαθμολόγηση χρησιμοποιείται μία επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert με τις απαντήσεις να βρίσκονται μεταξύ του «συμφωνώ» και του «διαφωνώ πλήρως», με τα άτομα να απαντούν στο ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια των συνεδριών με τον ψυχοθεραπευτή. Η κλίμακα συμπληρώνεται αποκλειστικά για τον κάθε ασθενή και έτσι διερευνώνται οι ευρύτερες συνθήκες συμπλήρωσης της και εξάγονται πιο ειδικά συμπεράσματα.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Για τον κάθε μηχανισμό δημιουργίας παραληρηματικών ιδεών λαμβάνεται μία συνολική βαθμολογία ως ο μέσος όρος όλων των θεμάτων που τον περιλαμβάνουν. Εξάγεται έτσι το κατά πόσο ο εξωτερικός κριτής συμφωνεί ή διαφωνεί με το συγκεκριμένο τμήμα της συνεδρίας και με τον μηχανισμό γέννησης των ιδεών αυτών που περιέχονται στην κλίμακα.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Στην κλίμακα εμφανίζεται εσωτερικά ομοιογένεια και συνέπεια μεταξύ των προτάσεων της, ενώ επίσης παρουσιάζεται φαινομενική ομοιογένεια και εγκυρότητα περιεχομένου. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης εργαλείων για τη μέτρηση του φαινομένου, δεν έχει ελεγχθεί η εγκυρότητα κριτηρίου.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Ο μέσος όρος των μετρήσεων που προκύπτουν από αρκετές συνεδρίες και από ικανό πλήθος σχετικών ενδοσυνεδριακών γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη σταθερότητας που να αφορά τις παραληρηματικές ιδέες. Αντίθετα, τα αποτελέσματα που πιθανόν να πρόκυπταν από μία συνεδρία θα ήταν πολύ ειδικά καθώς κάθε συνεδρία επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα κάθε φορά.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ζγαντζούρη, Κ. (2000). Ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες στις ψυχώσεις: η γένεση των παραληρηματικών ιδεών στη σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (Doctoral dissertation, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας).

Ξένη Βιβλιογραφία

Zgantzouri, K. A., & Nestoros, J. N. (2000). Psychotherapy process research in schizophrenia paranoid type: The investigation of delusion formation through the evaluation of in-session events. In 13th International Symposium for the Psychological Treatments of Schizophrenia and Other Psychoses, Stavanger, Norway.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.