Έρευνα Σχολικής Ζωής [SLS-24]

 

Ανάλυση

Η Έρευνα Σχολικής Ζωής (School Life Survey), αναπτύχθηκε από την Dr. Robyn R. Cox και την Dr. Karen L. Soldo, και χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις απόψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής τους. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει θέματα όπως η σχολική ικανοποίηση, οι σχέσεις με τους δασκάλους και τους συμμαθητές, η ακαδημαϊκή πίεση και η συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες.

 

Στόχος

Ο στόχος της Έρευνας Σχολικής Ζωής είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας των μαθητών στο σχολείο, να εντοπίσει προβλήματα και να υποστηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων και παρεμβάσεων που προάγουν την ευημερία και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση γίνεται σε μία κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε δηλώσεις που αφορούν την ικανοποίησή τους από το σχολείο, τις σχέσεις τους με τους δασκάλους και τους συμμαθητές, την ακαδημαϊκή πίεση και τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

 

Βιβλιογραφία

Cox, R. R., & Soldo, K. L. (1994). Assessing Student Perceptions of School Life: Development and Validation of the School Life Survey. Journal of Educational Psychology, 86(3), 423-434.