Αναθεωρημένη Κλίμακα Αξιολόγησης Άρνησης Φοίτησης  [SRAS-R-24]

 

Ανάλυση

Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Αξιολόγησης Άρνησης Φοίτησης (SRAS-R), κατασκευασμένο από τους Dr. Christopher A. Kearney και Dr. Wendy K. Silverman, είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από την άρνηση των παιδιών να φοιτήσουν στο σχολείο. Η κλίμακα παρέχει πληροφορίες για τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές αιτίες της σχολικής άρνησης, όπως το άγχος, οι κοινωνικές πιέσεις και οι προτιμήσεις για δραστηριότητες εκτός σχολείου.

 

Στόχος

Ο στόχος της SRAS-R είναι να προσδιορίσει τις αιτίες της άρνησης φοίτησης και να υποστηρίξει την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τα εμποδίζουν να παρακολουθήσουν το σχολείο τακτικά.

 

Τρόπος Βαθμονόμησης

Η SRAS-R περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις που αξιολογούν τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των παιδιών σχετικά με τη σχολική άρνηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν κάθε δήλωση σε μια κλίμακα Likert 7 βαθμίδων («ποτέ» έως «πάντα»). Οι δηλώσεις καλύπτουν τέσσερις κύριες διαστάσεις της σχολικής άρνησης:

  1. Αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων που συνδέονται με το σχολείο.
  2. Διαφυγή από κοινωνικές ή αξιολογικές καταστάσεις.
  3. Αναζήτηση προσοχής από τους σημαντικούς άλλους.
  4. Ανάληψη εξωτερικών δραστηριοτήτων που είναι πιο ενισχυτικές από το σχολείο.

 

Βιβλιογραφία

Kearney, C. A., & Silverman, W. K. (1993). Measuring the function of school refusal behavior: The School Refusal Assessment Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 22(1), 85-96.

Kearney, C. A. (2002). Identifying the function of school refusal behavior: A revision of the School Refusal Assessment Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24(4), 235-245.

Kearney, C. A. (2007). Forms and functions of school refusal behavior in youth: An empirical analysis of absenteeism severity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(1), 53-61.