Κλίμακα Αξιολόγησης Άγχους και Συναισθηματικών Διαταραχών για Παιδιά – Έκδοση για Παιδιά [SCARED-C-41]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Άγχους και Συναισθηματικών Διαταραχών για Παιδιά – Έκδοση για Παιδιά (SCARED-C) έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τα επίπεδα άγχους και συναισθηματικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Η κλίμακα αυτή βοηθά στην αναγνώριση και την αξιολόγηση διαφόρων μορφών άγχους.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της SCARED-C είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο μέτρησης των συμπτωμάτων άγχους και συναισθηματικών διαταραχών στα παιδιά και τους εφήβους.

 

Βαθμονόμηση

 

Η SCARED-C αποτελείται από 41 δηλώσεις που τα παιδιά καλούνται να αξιολογήσουν σε μια κλίμακα Likert από το 0 (ποτέ) έως το 2 (συχνά). Οι δηλώσεις αυτές οργανώνονται σε πέντε υποκλίμακες, τη Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, τη Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, τη Διαταραχή Πανικού, την Αποχωρισιακή Αγχώδης Διαταραχή, και τη Σχολική Αποφυγή.

 

Βιβλιογραφία

 

Birmaher, B., Khetarpal, S., Cully, M., Brent, D., & McKenzie, S. (1997). Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): Scale construction and psychometric characteristics. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(4), 545-553.