Κλίμακα Δευτερογενούς Τραυματικού Άγχους [STSS-17]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Δευτερογενούς Τραυματικού Άγχους (Secondary Traumatic Stress Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί το επίπεδο του άγχους και της συναισθηματικής επιβάρυνσης που βιώνουν τα άτομα εξαιτίας της έκθεσής τους σε τραυματικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει άλλους ανθρώπους. Η κλίμακα περιλαμβάνει ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες διαστάσεις του δευτερογενούς τραυματικού άγχους, όπως οι εφιάλτες, οι παρεμβατικές σκέψεις, η αποφυγή, και η συναισθηματική δυσφορία που σχετίζονται με την εμπειρία της δευτερογενούς έκθεσης σε τραύμα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της συναισθηματικής επιβάρυνσης των επαγγελματιών που εργάζονται σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης, όπως οι πρώτες βοήθειες, η υγειονομική περίθαλψη, η ψυχολογική υποστήριξη και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Η χρήση αυτής της κλίμακας βοηθά στην αναγνώριση των επαγγελματιών που μπορεί να είναι σε κίνδυνο για δευτερογενές τραυματικό άγχος και στην ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης για τη μείωση της επιβάρυνσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Μέσω της χρήσης αυτής της κλίμακας, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει την ψυχική υγεία και ευημερία των επαγγελματιών που εκτίθενται σε τραυματικά γεγονότα μέσω της εργασίας τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα STSS-17 αποτελείται από 17 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

1 – Ποτέ

2 – Σπάνια

3 – Περιστασιακά

4 – Συχνά

5 – Πολύ Συχνά

 

Βιβλιογραφία

Bride‚ B.E.‚ Robinson‚ M.R.‚ Yegidis‚ B.‚ & Figley‚ C.R. (2004). Development and validation of the Secondary Traumatic Stress Scale. Research on Social Work Practice‚ 14: 27-35.

Ting‚ Laura.‚ Frey J. J.‚ Sanders‚ Sara.‚ Harrington‚ D. (2005).The Secondary Traumatic Stress Scale (STSS).Journal of Human Behavior in the Social Environment 11(3-4): 177-194.

Kazemi AS. (2011). Psychometric characteristics of STSS. Contemporary Psychology‚ 5: 638-40.