Μέσο Συμμετοχής των Μαθητών [SEI-29]

 

 

Ανάλυση

Το Μέσο Συμμετοχής των Μαθητών αναφέρεται σε ένα εργαλείο ή μέθοδο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει ή να αξιολογήσει το επίπεδο συμμετοχής και αφοσίωσης των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το μέσο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης. Η συμμετοχή των μαθητών είναι σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να επηρεάσει την εκμάθηση και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Έτσι, η αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ενεργό μάθηση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια μέθοδο για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής και αφοσίωσης των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο [SEI-29] αποτελείται από 29 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Διαφωνώ απόλυτα και Απόλυτα συμφωνώ.

 

Βιβλιογραφία

anderson, a. r., christenson, S. l., Sinclair, m. f., and lehr, c. a. (2004). check and connect: the importance of relationships for promoting engagement with school. Journal of School Psychology, 42, 95–113.

appleton, J. J., christenson, S. l., and furlong, m. J. (2008). Student engagement with school: critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the Schools, 45, 369–386.

appleton, J. J., christenson, S. l., Kim, d., and reschly, a. l. (2006). measuring cognitive and psychological engagement: validation of the Student engagement instrument. Journal of School Psychology, 44, 427–445.

betts, J. e., appleton, J. J., reschly, a. l., christenson, S. l., and huebner, e. S. (forthcoming). a study of the factorial invariance of the Student engagement instrument (Sei): results from middle and high school students. School Psychology Quarterly.

lewis, a. d., huebner, e. S., reschly, a. l., and valois, r. f. (2009). The incremental validity of positive emotions in predicting school functioning. Journal of Psychoeducational Assessment, 27, 397–408.

moreira, p. a. S., machado vaz, f., dias, p. c., and petracchi, p. (2009). psychometric properties of the portuguese version of the Student engagement instrument. Canadian Journal of School Psychology, 24(4), 303–317.

reschly, a. l., huebner, e. S., appleton, J. J., and antaramian, S. (2008). engagement as flourishing: the contribution of positive emotions and coping to adolescents’ engagement at school and with learning. Psychology in the Schools, 45, 419–431.