Τεστ Συνεξάρτησης Αυτοαξιολόγησης

 

 

Περιγραφή

 

Το Τεστ Συνεξάρτησης Αυτοαξιολόγησης είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της συνεξάρτησης σε άτομα. Η συνεξάρτηση (co-dependency) είναι μια συναισθηματική και συμπεριφορική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του ατόμου να έχει υγιείς, αμοιβαία ικανοποιητικές σχέσεις. Το εργαλείο αυτό βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τη δική τους κατάσταση και να αναγνωρίσουν τις συμπεριφορές και τα πρότυπα που μπορεί να υποδεικνύουν συνεξάρτηση.

 

Ανάλυση

 

Το Τεστ Συνεξάρτησης Αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει διάφορες ερωτήσεις που αξιολογούν τις ακόλουθες πτυχές:

Συναισθηματική Εξάρτηση: Ερωτήσεις που αφορούν την τάση του ατόμου να εξαρτάται συναισθηματικά από τους άλλους για την αίσθηση της αξίας και της αυτοεκτίμησής του.

Έλεγχος και Υπευθυνότητα: Αξιολόγηση της ανάγκης του ατόμου να ελέγχει τους άλλους και να αισθάνεται υπεύθυνο για τις πράξεις και τα συναισθήματά τους.

Όρια: Ερωτήσεις σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να θέτει και να διατηρεί υγιή όρια στις σχέσεις του.

Αυτοεκτίμηση: Αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου και πώς αυτή επηρεάζεται από τις σχέσεις του.

Αυτοθυσία και Φροντίδα των Άλλων: Ερωτήσεις που εξετάζουν την τάση του ατόμου να θέτει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του και να αγνοεί τις προσωπικές του ανάγκες.

 

Στόχος

 

Οι κύριοι στόχοι του Τεστ Συνεξάρτησης Αυτοαξιολόγησης είναι:

Αυτογνωσία: Να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τη δική τους κατάσταση συνεξάρτησης και να αναγνωρίσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς που μπορεί να είναι επιζήμια.

Ανίχνευση Συμπτωμάτων: Να εντοπίσει τα συμπτώματα της συνεξάρτησης και να αξιολογήσει τη σοβαρότητά τους.

Καθοδήγηση Θεραπευτικών Παρεμβάσεων: Να παρέχει δεδομένα για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή των θεραπευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες του ατόμου.

Παρακολούθηση Προόδου: Να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της παρέμβασης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Τεστ Συνεξάρτησης Αυτοαξιολόγησης γίνεται με βάση τις απαντήσεις του ατόμου σε κάθε ερώτηση, οι οποίες αξιολογούνται συνήθως σε μια κλίμακα Likert (π.χ., από το “Ποτέ” έως το “Πάντα”). Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων και χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας της συνεξάρτησης. Οι κατηγορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ήπια Συμπτώματα Συνεξάρτησης: Χαμηλή συνολική βαθμολογία, υποδεικνύοντας ήπιες ενδείξεις συνεξάρτησης.

Μέτρια Συμπτώματα Συνεξάρτησης: Μέτρια συνολική βαθμολογία, υποδεικνύοντας σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ενδείξεις.

Σοβαρά Συμπτώματα Συνεξάρτησης: Υψηλή συνολική βαθμολογία, υποδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα και πιθανή ανάγκη για επαγγελματική παρέμβαση.

 

Βιβλιογραφία

 

Beattie, M. Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself. Hazelden Publishing. 1986.

Whitfield, C.L. Co-Dependence: Healing the Human Condition. Health Communications, Inc. 1991.

Larsen, L.K. The Co-dependency Phenomenon: An Overview. Journal of Psychoactive Drugs. 1985;17(4):257-268.

Friel, J.C., & Friel, L.D. Adult Children: The Secrets of Dysfunctional Families. Health Communications, Inc. 1988.