Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς [Form CP-216]

 

 

Συγγραφέας

J. L. Holland (Προσαρμογή: Δ Δημητριάδου και Α. Σταλίκας).

 

Σκοπός

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων έχει ως στόχο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Κατανοείται ότι απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη μέση εκπαίδευση και αναζητούν επαγγελματικές επιλογές.

Ένας επιπλέον στόχος είναι η εκτέλεση επαγγελματικής αξιολόγησης και η καθοδήγηση ατόμων που ήδη απασχολούνται ή ενηλίκων που βρίσκονται σε φάση μεταβατικής περιόδου στην καριέρα τους. Βασίζεται στη θεωρία του John Holland, η οποία αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν τάσεις και προτιμήσεις σχετικά με την εργασία τους, και προτείνει ότι οι επαγγελματικές επιλογές πρέπει να συμβαδίζουν με αυτές τις προτιμήσεις για μεγαλύτερη ικανοποίηση και επιτυχία στην καριέρα.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα αυτοαξιολογικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ανατίθεται στο ίδιο άτομο προς συμπλήρωση και αξιολογείται από το ίδιο το άτομο. Επιπλέον, μπορεί να ερμηνευτεί από τον εξεταζόμενο και να παρέχει πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με το φυλλάδιο Career Options Finder – Form CP. Διαφέρει από το SDS Form R, καθώς οι κλίμακές του είναι προσαρμοσμένες για ενήλικες εργαζόμενους και επιχειρηματικά πλαίσια. Σημειώνεται ότι οι κλίμακες “Τι ονειρεύτηκα να γίνω” και “Αυτοαξιολόγηση/Πώς αξιολογώ τον εαυτό μου”, που περιλαμβάνονται στο SDA Form R, έχουν αφαιρεθεί, καθιστώντας το ερωτηματολόγιο πιο σύντομο και εύχρηστο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Τέλος, το φυλλάδιο Career Options Finder – Form CP περιλαμβάνει μια ενημερωμένη λίστα με πάνω από 1.300 επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις βασικές κλίμακες, με κάθε μία από αυτές περιλαμβάνοντας έξι υποκλίμακες: (1) Δραστηριότητες, (2) Ικανότητες, και (3) Επαγγέλματα. Συνολικά, περιλαμβάνει 216 προτάσεις.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει προτάσεις με δυαδική επιλογή μεταξύ “ναι” και “όχι”. Για κάθε υποκλίμακα υπολογίζεται η βαθμολογία του ατόμου βάσει των θετικών απαντήσεών του. Οι βαθμολογίες από τις αντίστοιχες υποκλίμακες, κατά μήκος των τριών βασικών κλιμάκων του ερωτηματολογίου, συνδυάζονται στο τέλος προκειμένου να παραχθεί ο κωδικός Holland του ατόμου.

 

Δείγμα

Το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται σε διαδικασία μετάφρασης και προσαρμογής στα ελληνικά. Αρχικά, μεταφράστηκε στα ελληνικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα δείγμα 46 εργαζομένων (41% άνδρες, με μέση ηλικία 27 έτη). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα δείγμα 306 εργαζομένων, με το 59% να είναι γυναίκες και το 41% άνδρες, με ηλικία που κυμαίνεται από 19 έως 63 ετών (68% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 20% δημόσιοι υπάλληλοι και 12% ελεύθεροι επαγγελματίες).

 

Εγκυρότητα

Με βάση τα στοιχεία από αυτήν τη δοκιμαστική παραχώρηση, το ελληνικό ερωτηματολόγιο φαίνεται να παρουσιάζει ικανοποιητική γλωσσική αντιστοιχία με το πρωτότυπο. Οι δείκτες Pearson r κυμαίνονται από 0,89 (p<0,01) έως 0,95 (p<0,01), υποδηλώνοντας στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο εκδοχών.

 

Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται για την υψηλή του αξιοπιστία όσον αφορά την εσωτερική συνέπεια, με ενδείξεις

(Cronbach’s α) που κυμαίνονται από 0,69 έως 0,91.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Holland, J. L., Fritzsche, B. A., & Powell, A. B. (1997). The Self-Directed Search (STD) Technical Manual – 1994 Edition. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Holland, J. L., Powell, A .B., & Fritzsche, B. A. (1997). The Self-Directed Search (STD) Professional User’s Guide – 1994 Edition. Odesa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.