Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοδιερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Τύπος: Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας σε Οργανισμούς κατασκευάστηκε απλό τους Holland, Fritzsche και Powell (1997) και βασίζεται στην θεωρία του John Holland. Σκοπός δημιουργίας του Ερωτηματολογίου αποτελεί η συμβουλευτική των εργαζομένων αναφορικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας καθώς και η επαγγελματική αξιολόγηση και η καθοδήγηση των ατόμων οι οποίοι εργάζονται και βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της καριέρας τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται από 216 προτάσεις και περιέχει τρεις βασικές κλίμακες οι οποίες διακρίνονται σε έξι υποκλίμακες η κάθε μια. Οι τρείς αυτές βασικές υποκλίμακες είναι: οι δραστηριότητες, οι ικανότητες και τα επαγγέλματα. Οι απαντήσεις στις 216 προτάσεις δίνονται μέσω διωνυμικής επιλογής «Ναι» ή «Όχι».

Στατιστική Ανάλυση

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση του ερωτηματολογίου, υπογραμμίζεται πως εξάγεται ένας κωδικός Holland για κάθε εξεταζόμενο άτομο, ο οποίος προκύπτει συνδυάζοντας τις βαθμολογίες από τις υποκλίμακες και από τις τρείς βασικές κλίμακες. Για κάθε υποκλίμακα η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τις καταφατικές απαντήσεις του ερωτηθέντα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από τους Δημητριάδου και Σταλίκα. Η μετάφραση έγινε με την μέθοδο της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης και παρουσιάζει ικανοποιητικές ενδείξεις γλωσσικής αντιστοιχίας με το πρωτότυπο. Επιπλέον το ερωτηματολόγιο περιέχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και οι δείκτες Cronbach’s a κυμαίνονται από 0.69 έως 0.91.

Βιβλιογραφία

Holland, J. L., Fritzsche, B. A., & Powell, A. B. (1994). Self-Directed Search technical user’s guide. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Δημητριάδου Δ. και Σταλίκας Α., Fritzsche, Β. Α. και Powell, Α. Β.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Αυτο-διερεύνηση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων