Τεστ Αυτοεκτίμησης [SET-50]

 

 

Συγγραφείς

Μ. Γαλανάκης και Α. Σταλίκας.

 

Σκοπός

Το δοκιμαστικό δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει το επίπεδο αυτοαξιολόγησης του ατόμου.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που αποτελείται από 50 προτάσεις. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκφράσουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι κάθε πρόταση τους χαρακτηρίζει, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert με πέντε διαβαθμίσεις (1-δεν με χαρακτηρίζει καθόλου, 5=με χαρακτηρίζει απόλυτα).

Το τεστ αυτοαξιολόγησης αξιολογεί επτά βασικές διαστάσεις της αυτοεκτίμησης: σιγουριά για τον εαυτό, ικανοποίηση, αντιμετώπιση προκλήσεων, κάλυψη προσωπικών αναγκών, ανεξαρτησία, επιμονή-υπομονή και αίσθημα επάρκειας στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Για τη συμπλήρωση του τεστ δεν υπάρχει χρονικό όριο, αλλά συνήθως απαιτεί περίπου 15 λεπτά. Το τεστ πρέπει να διανέμεται μόνο σε ενήλικους άνδρες ή γυναίκες, μην προορίζεται για παιδιά και εφήβους.

 

Δείγμα

Το δοκιμαστικό βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής του, έχοντας υποστεί προηγούμενη βαρύτητα με βάση ένα προσωρινό δείγμα 265 ατόμων από όλη την Ελλάδα. Ο μέσος όρος βαθμολογίας για τα 265 άτομα ανέρχεται σε 165,78 στα 250, με τυπική απόκλιση 18,88. Συγκεκριμένα, η μέση βαθμολογία για τις γυναίκες είναι 164,61 στα 250, με τυπική απόκλιση 19,05, ενώ για τους άνδρες είναι 171,54 στα 250, με τυπική απόκλιση 18,36.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Κάθε συμμετέχοντας αξιολογείται βάσει των προτάσεων του τεστ, καταθέτοντας βαθμολογίες από 1 έως 5 ανά πρόταση, αναφορικά με το πώς θεωρούν ότι αντικατοπτρίζεται το περιεχόμενο στον καθένα τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται αντεστραμμένες προτάσεις, όπου ανατρέπεται η κλίμακα αξιολόγησης. Οι βαθμοί αθροίζονται, και η συνολική αυτοεκτίμηση υπολογίζεται, με το μέγιστο όριο να είναι 250.

 

Εγκυρότητα

Η κλίμακα παρουσιάζει ικανοποιητική εξωτερική αξιοπιστία. Επιπλέον, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αξιολόγησης του ατόμου σχετικά με την αυτοαξιολόγησή του και της βαθμολογίας στο τεστ (r=0,53, p<0,01).

 

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής, όπως μετριέται από τον δείκτη Cronbach’s α, για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας είναι 0,87, ενώ η αξιοπιστία των ημικλάστων είναι 0,84.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Block, J., & Robins, R. W. (1993). A longitudinal study of consistency and change in self-esteem from early adolescence to early adulthood. Child Development,64, 909-923.

 

Brown, J. D., & Mankowski, T. A. (1993). Self-esteem, mood, and self-evaluation:Changes in mood and the way you see you. Journal of Personality and Social Psychology.64, 421-430.

Heatherton, T.F., & Polivy, J. (1991).Development and validation of a scale for measuring state self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 895-910.

Lyon, D. (1999).Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves as an anxiety-buffering function. In R. F. Baumeister (ED.), The self in social psychology (pp. 105-118). Philadelphia: Taylor & Francis.

Robins, R. W., Hendin, H. M., & Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global self-esteem: Construct validation of a single item measure and the Rosenberg Self-Esteem scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 151-161.

Robins, R. W., Trzesniewski, K.H., Tracy, J. L., Gosling, S.D., & Potter, J. (2002). Self-esteem across the lifespan. Psychology and Aging, 17, 423-434