Ερωτηματολόγιο Έκφρασης Συναισθημάτων στην Οικογένεια [SEFQ-40]

 

 

Συγγραφείς

A. G. Halberstadt, J. Cassidy, C. A. Stifter, R. D. Parke και N. A. Fox (Προσαρμογή: Γ. Τσίτσας, Α. Αντωνοπούλου και Α. Βουτυρά).

 

Σκοπός

Η δημοσίευση ενός ερωτηματολογίου μετρά τη δυνατότητα να εκφραστούν συναισθήματα εντός του πλαισίου της οικογένειας.

 

Σύντομη περιγραφή

Το παραπάνω περιγραφικό κείμενο αναφέρεται σε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 40 προτάσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, οι συμμετέχοντες αναφέρουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι εκφράζουν κάθε μια από τις προτάσεις, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert με εννέα βαθμίδες (1=ποτέ, 9=σχεδόν πάντα). Το εργαλείο αξιολογεί δύο βασικές διαστάσεις έκφρασης συναισθημάτων: θετική και αρνητική έκφραση συναισθημάτων. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αξιολογεί την ικανότητα των μελών της οικογένειας να εκφράζονται συναισθηματικά εντός του οικογενειακού πλαισίου.

 

Δείγμα

Η προσαρμογή και η εκτίμηση του ερωτηματολογίου στην Ελλάδα βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Έχει προηγηθεί μια προκαταρκτική αξιολόγηση σε ένα δείγμα 300 φοιτητών και φοιτητριών. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων φοιτητών ήταν 21,06 έτη (με τυπική απόκλιση 3,55), ενώ για τις φοιτήτριες ήταν 21,3 έτη (με τυπική απόκλιση 3,51).

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει σύνολο 40 ερωτήσεων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών εκφράσεων συναισθημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα υπολογίζεται μέσω του μέσου όρου των υποβληθεισών απαντήσεων.

 

Εγκυρότητα

Η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου είναι ικανοποιητική, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0,52) μεταξύ της αυτοαξιολόγησης του ατόμου σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων του και των βαθμολογιών στο ερωτηματολόγιο.

 

Αξιοπιστία

Η ελληνική απόδοση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της αντίστροφης μετάφρασης. Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου στην αρχική του μορφή δείχνουν ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, με τον δείκτη Cronbach’s α να υπερβαίνει το υψηλό όριο των 0,90.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Halberstadt, A. G., Cassidy, J., Stifter, C. A., Parke, R. D., & Fox, N. A. (1995). Self expressiveness within the family: Psychometric support for a new measure. Psychological Assessmen, 7, 93-103.