Αναθεωρημένη Κλίμακα Υποκειμενικής Αντίληψης Θυματοποίησης [S-PVRS-13]

 

 

Συγγραφείς

S. Graham, A. Belimore και J. Juvonen (Προσαρμογή: Η. Κουρκούτας).

 

Σκοπός

Πρόκειται για ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που δημιουργήθηκε με σκοπό να ανιχνεύει παιδιά που υποφέρουν από συστηματικό εκφοβισμό, επαναλαμβανόμενη σωματική και ψυχολογική βία, καθώς και συστηματική κοινωνική υπονόμευση. Η δημιουργία αυτής της κλίμακας αποδείχθηκε αναγκαία, καθώς παρατηρήθηκε ότι άλλες προσεγγίσεις του θέματος (όπως κλίμακες βασισμένες σε πληροφορίες από συμμαθητές ή δασκάλους) ενδέχεται να μην καταφέρνουν να προσδιορίσουν όλες τις ομάδες παιδιών που αισθάνονται θύματα, ή να υπόκεινται σε επιρροή των κοινωνικά αποδεκτών προτύπων (όπως κλίμακες που θέτουν άμεσα το ερώτημα της θυματοποίησης στα παιδιά).

Σύντομη περιγραφή

Η κλίμακα αφορά παιδιά και έφηβους, ηλικίας 10 έως 17 ετών, και βασίζεται στην Peer Victimization Scale των Neary και Joseph. Επεκτάθηκε με την προσθήκη επιπλέον ερωτημάτων για να εξετάσει το υποκείμενο αίσθημα υπονόμευσης από τους άλλους, γνωστό ως έμμεση θυματοποίηση. Συνολικά, περιλαμβάνει 13 ερωτήματα, όπου για καθένα υπάρχουν δύο αντίθετες δηλώσεις. Το παιδί κληρονομεί να επιλέξει ποια από τις δύο ισχύει και τον βαθμό (απόλυτα αληθές ή σχετικά αληθές). Οι διαβαθμίσεις υποδεικνύουν το εύρος της υποκειμενικής αντίληψης της θυματοποίησης, καθώς εκφράζονται από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο.

Δείγμα

Η κλίμακα δεν έχει υποστεί προσαρμογή. Η προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 50 μαθητών από τις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η συνολική θετική βαθμολογία σε όλες τις ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες μορφές θυματοποίησης αποτελεί ένα σύνολο που θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την υποκειμενική αντίληψη ή αίσθηση θυματοποίησης.

 

Εγυρότητα

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η κλίμακα διαθέτει έγκυρη εννοιολογική δομή.

 

Αξιοπιστία

Σύμφωνα με τις έρευνες των Graham, Bellmore και Juvonen, παρατηρείται ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας, καθώς ο δείκτης αναφέρεται ότι είναι ίσος με 0,79.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Graham, S., Bellmore, A., & Juvonen, J. (2003). Peer Victimization  in Middle School: When Self-and Peer Views Diverge.

In M. J. Elias & J. E. Zins (Eds.), Bullying, Peer Harassment and Victimization in the Schools. The next generation of prevention (pp. 117-137). New York: Haworth Press.

Graham, S., & Juvonen, J. (1998). Self-blame and peer victimization in middle school: An attributional analysis. Developmental Psychology, 34, 587-599.