Ερωτηματολόγιο Αυτοαναφοράς για τη Λειτουργία της Οικογένειας [S-RFIV-36]

 

 

Συγγραφείς

W. R. Beavers και R. B. Hampson (Προσαρμογή: Ε. Αντζακλή-Ξανθοπούλου).

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την υγεία και τις ικανότητες της οικογένειας συνολικά, καθώς και των μελών της, με έμφαση σε πτυχές όπως η σύγκρουση, η συνοχή, η ηγεσία και η συναισθηματική εκφραστικότητα.

 

Σύντομη περιγραφή

Αυτό το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται ως ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο που διαχωρίζει οικογένειες με παθολογία από αυτές χωρίς παθολογία, σύμφωνα με τη μελέτη των Beavers και Hampson (1990). Αποτελείται από 36 ερωτήσεις, με κεντρική και κύρια υποκλίμακα σχετικές με την υγεία/ικανότητα (19 ερωτήσεις). Οι υπόλοιπες υποκλίμακες καλύπτουν τα θέματα σύγκρουσης (12 ερωτήσεις), συνοχής (5 ερωτήσεις), ηγεσίας (3 ερωτήσεις) και συναισθηματικής εκφραστικότητας (5 ερωτήσεις). Τα μέλη της οικογένειας αξιολογούν όλες τις ερωτήσεις, εξαιρουμένων των δύο τελευταίων, με χρήση κλίμακας Likert πέντε σημείων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται από όλα τα μέλη της οικογένειας, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά είναι ηλικίας 10 ετών και άνω. Επιπλέον, το εργαλείο επιτρέπει την αξιολόγηση της διάστασης του τρόπου/στυλ της οικογένειας.

 

Δείγμα

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προαιρετικά σε παιδιά ηλικίας 10 ετών και ενήλικες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στην δημοτική εκπαίδευση, με σκοπό να αξιολογηθεί η κατανόησή τους σχετικά με το κείμενο.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Το ερωτηματολόγιο επιτρέπει την επεξεργασία της αξιολόγησης σε επίπεδο οικογένειας και επίπεδο ρόλου (πατέρας, μητέρα, παιδί). Κατά την αξιολόγηση της υγείας/ικανότητας της οικογένειας, καθώς και των πτυχών “σύγκρουση”, “συνοχή”, “ηγεσία” και “συναισθηματική εκφραστικότητα”, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση όλων των μελών της οικογένειας. Η βαθμολογία στην κλίμακα υγείας/ικανότητας του ερωτηματολογίου αντιστοιχεί σε αξιολόγηση στην αλληλεπιδραστική κλίμακα παρατήρησης του Beavers (1990) και τοποθετεί την οικογένεια σε μια κλίμακα από τη σοβαρή δυσλειτουργία έως την εντελώς λειτουργική κατάσταση. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται από τους Beavers και Hampson

 

Εγκυρότητα

Η αξιοπιστία της αξιολόγησης υγείας/ικανότητας μέσω του Ερωτηματολογίου Αυτοαναφοράς για τη Λειτουργία της Οικογένειας και της κλίμακας Beavers, η οποία αξιολογείται από παρατηρητές, δείχνει συσχετίσεις που υπερβαίνουν το 0,62 και πάνω. Επιπλέον, υπάρχει αναφορά σε κλινική αξιοπιστία σε πιλοτικές μελέτες που διεξήγαγαν ανίχνευση ομάδων ψυχιατρικών ασθενών (Hampson, Hulgus, & Beavers, 1989).

 

Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοαναφοράς για τη Λειτουργία της Οικογένειας φαίνεται να διαθέτει υψηλούς συντελεστές αξιοπιστίας, όπως εκφράζεται μέσω του Cronbach’s α, τα οποία κυμαίνονται από 0,84 έως 0,93. Αυτό υποδηλώνει ότι τα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο είναι συνεκτικά και παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις για την αξιολόγηση της λειτουργίας της οικογένειας. Επιπλέον, η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων ανέρχεται στο 0,85 και πάνω, υποδεικνύοντας συνέχιση της αξιοπιστίας σε διαδοχικές μετρήσεις του ίδιου φαινομένου ή ιδίας κλίμακας μέτρησης.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Αντζακλή-Ξανθοπούλου, Ε. (2003). Οικογένεια με Παιδί με Ειδικές Ανάγκες. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Beavers, W. R., & Hampson, R. B. (1990). Successful Families. New York: W. W. Norton & Company.