Συναισθηματικής Καταπόνησης [SQR-F-28]

Self Reporting Questionnaire [SRQ-F-28]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από 28 προτάσεις το οποίο δημιουργήθηκε από τον Harding και τους συνεργάτες του το 1983. Περιλαμβάνει την αρχική κλίμακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (24 δηλώσεις) με την προσθήκη 4 επιπλέον προτάσεων για ερωτηθέντες από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο (μετανάστες και πρόσφυγες από αναπτυσσόμενες χώρες).

Στόχος Ερωτηματολογίου

Σκοπός του SQRF-28 είναι ο έλεγχος ψυχικών διαταραχών και η αξιολόγηση της μεταβολής των συμπτωμάτων με την πάροδο του χρόνου σε ένα περιβάλλον πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και ο εντοπισμός πιθανής ψυχιατρικής νοσηρότητας.

Τρόπος Βαθμολόγησης και Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται για κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου με κριτήριο εάν το περιεχόμενο της τους χαρακτηρίζει ή όχι. Η βαθμολογία για κάθε ερώτηση είναι 0 εάν η πρόταση δεν τους αντιπροσωπεύει και 1 εάν τους αντιπροσωπεύει. Εάν ο αριθμός των θετικών απαντήσεων στη σωματική υποκλίμακα (ερωτήσεις 1-20 και 23, 24, 27) υπερβαίνει μία προκαθορισμένη οριακή τιμή (τιμή-ουδός=11) και εάν δίνεται τουλάχιστον μία θετική απάντηση για ένα ψυχωτικό στοιχείο, τότε είναι πολύ πιθανό ο ερωτώμενος να υποφέρει από κάποια μορφή ψυχικής νόσου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο διαθέτει καλή φαινομενική και συγχρονική εγκυρότητα. Επίσης, ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο και στην ψυχιατρική εκτίμηση σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια DSMIV είναι στατιστικά σημαντικός (r = 0.61, p < 0.01).

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbachs α) για το σύνολο των προτάσεων της κλίμακας είναι α = 0.93. Η αξιοπιστία των δύο ημικλάστων είναι r = 0.92. Το ερωτηματολόγιο έχει σταθμιστεί στην ελληνική από τον Λυράκο (2012).

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Harding, T. W., Climent , C. E., Diop, M., Giel, R., Ibrahim, H. H. A., Murthy, R.S et. (1983). The WHO Collaborative Study on Strategies for Extending Mental Health Care, II: the development of new research methods. American Joyrnal of Psychiatry, 1983, 140, 1471-1480.

Mari, J. J., & Williams, P. (1986). A validity study of a psychiatric screening questionnaire in primary care in the city of Sao Paulo. British Journal of Psychiatry, 148, 23-26.

Youngmann, r., Zilber, N., Workneh, F., & giel, R. (2008). Adapting the SQR for Ethiopian Populations: A culturally Senstive Psychiatric Screening Instrument. Transcultural Psychiatry, 45(4), 566-589.

Ελληνόγλωσση

Λυράκος Γ. Ελληνικό ερωτηματολόγιο συναισθηματικής καταπόνησης (Self reporting questionnaire { SRQ-F }) Στο «Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Νέα επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση.» Επιμέλεια έκδοσης: Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, Π. Ρούσση. Εκδόσεις Πεδίο. Αθήνα, 2012. σελ:124-125. ΙSBN:978-960-546-081-5


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!