Μέτρηση Συμμετοχής στο Σχολείο [SEM-8]

 

 

Ανάλυση

Η Μέτρηση Συμμετοχής στο Σχολείο (SEM) αναπτύχθηκε από το Μακάρθουρ Δίκτυο (Macarthur Network) και χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο συμμετοχής και συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης για να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε την αφοσίωση, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες. Η SEM περιλαμβάνει συνήθως ερωτήσεις ή δηλώσεις που αξιολογούν τη συμπεριφορά, την αφοσίωση, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής, όπως οι μαθησιακές δραστηριότητες, η σχολική κοινότητα, η σχολική απόδοση και η σχολική συμπεριφορά.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει έναν τρόπο αξιολόγησης της συμμετοχής και συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της αφοσίωσης, του ενδιαφέροντος και της δέσμευσής τους σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες και κοινότητες, καθώς και την αντίληψή τους για τη σχολική τους απόδοση και συμπεριφορά. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και να αναπτύξουν προγράμματα και παρεμβάσεις που να στοχεύουν στη βελτίωση της σχολικής εμπειρίας και της εκπαιδευτικής απόδοσης τους

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο SEM-8 αποτελείται από 8 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μία κλίμακα 5 βαθμών με το 1=Ποτέ και το 5= Συνεχώς

 

Βιβλιογραφία

blumenfeld, p., modell, J., bartko, W. T., Secada, W., fredricks, J., friedel, J., and paris, a. (2005). School engagement of inner city students during middle childhood. in c. r. cooper, c. garcia coll, W. T. bartko, h. m. davis, and c. chatman (eds.), Developmental pathways through middle childhood: rethinking diversity and contexts as resources. mahwah, nJ: lawrence erlbaum.

fredricks, J. a., blumenfeld, p. c., friedel, J., and paris, a. (2005). School engagement. in K. a. moore and l. lippman (eds.), Conceptualizing and measuring indicators of positive development: what do children need to flourish? new york: Kluwer academic/plenum press.

goldschmidt, e. p. (2008). The role of social competence in the relation between classroom behaviors and school engagement. (doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses database. 

lippman, l., and rivers, a. (2008). Assessing school engagement: a guide for out-of-school time program practitioners. (research-To-results brief publication 2008-39). child Trends. retrieved october 5, 2009