Τεστ τζόγου και αυτοπαρακολούθησης [SEMO-14]

 

Ανάλυση

Το τεστ Τζόγου (τεστ τζόγου και αυτοπαρακολούθησης) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας ελέγχου του εαυτού. Σχεδιάστηκε αρχικά από τους Τζον Ντ. Μίλερ και Μάικλ Κρόιντερ. Η έκδοση SeMo-14 είναι μια συγκεκριμένη έκδοση αυτού του τεστ. Το τεστ αυτοπαρακολούθησης ερευνά την τάση μιας ατομικής να αξιολογεί τον εαυτό της σε σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες και τα πρότυπα που έχει θέσει. Οι λεπτομέρειες της έκδοσης SeMo-14 μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα ερωτήματα ή δηλώσεις που αξιολογούνται από το άτομο που κάνει το τεστ, και οι απαντήσεις συνήθως καταγράφονται σε κλίμακες για να παρέχουν έναν αριθμητικό δείκτη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς όπως η κλινική ψυχολογία, η εκπαίδευση ή η επαγγελματική ανάπτυξη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της ζωής.

 

Στόχος

Ο στόχος του τεστ Τζόγου και αυτοπαρακολούθησης (SeMo-14) είναι να παράγει μια αξιόπιστη μέτρηση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας ελέγχου του εαυτού. Από την άποψη της αυτοπαρακολούθησης, ο στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να γίνει πιο συνειδητό για τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές και να του επιτρέψει να αξιολογήσει την πρόοδό του ή την έλλειψη προόδου προς τους προκαθορισμένους του στόχους και πρότυπα. Συνολικά, ο στόχος είναι να παρέχει ένα εργαλείο αυτοανάλυσης που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν μια πιο υγιή και αυτογνωσία, καθώς και να προάγει την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SeMo-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ απόλυτα και 4=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Turner‚ N.‚ Littman-Sharp‚ N.‚ Zengeneh‚ M. & Spence‚ W. (2002). Winners: Why do some develop gambling problems while others do not?

Macdonald. John‚ Turner. Nigel‚ Somerset. Matthew. (2008). Life Skills‚ Mathematical Reasoning and Critical Thinking: Curriculum for the Prevention of Problem Gambling. Final Report to the Ontario

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!