Αίσθηση Ανήκειν-Μελέτη Ανάπτυξης Νέων στο Σικάγο

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση της μέτρησης του “Sense of Belonging” περιλαμβάνει τη συλλογή και την αξιολόγηση των δεδομένων από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για να προσδιοριστεί το επίπεδο του ανήκειν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Μέσω της ανάλυσης, εντοπίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση του ανήκειν και οι σχέσεις αυτής με άλλες μεταβλητές όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η ψυχοκοινωνική ευημερία και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους. Η ανάλυση μπορεί να αναδείξει τις διαφοροποιήσεις στις εμπειρίες του ανήκειν μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της μέτρησης του “Sense of Belonging” είναι να κατανοήσει και να αξιολογήσει την αίσθηση του ανήκειν των νέων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια και να εντοπίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν. Μέσω αυτής της κατανόησης, μπορούν να αναπτυχθούν παρεμβάσεις και πολιτικές που ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν και προάγουν την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη των νέων. Το εργαλείο χρησιμοποιείται επίσης για να εντοπιστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε διάφορα περιβάλλοντα.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της μέτρησης του “Sense of Belonging” πραγματοποιείται μέσω της στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, της σταθερότητας των απαντήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και της συγκλίνουσας και διακριτικής εγκυρότητας. Η βαθμονόμηση επιτρέπει την ανάπτυξη πρότυπων βαθμολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με έναν γενικό ή ειδικό πληθυσμό.

 

Βιβλιογραφία

 

• Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30(1), 79-90.
• Osterman, K. F. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70(3), 323-367.
• Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2007). A question of belonging: Race, social fit, and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 82-96.
• Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529