Όργανο Sense of Belonging SOBI-P & SOBI-A

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του SOBI περιλαμβάνει την εξέταση των απαντήσεων για να κατανοηθούν οι διαφορετικές πτυχές της αίσθησης του ανήκειν. Για το SOBI-P, η ανάλυση εξετάζει τις εσωτερικές εμπειρίες του ατόμου και πώς αυτές επηρεάζουν την αίσθηση της προσωπικής ενσωμάτωσης και της ψυχολογικής ασφάλειας. Για το SOBI-A, η ανάλυση επικεντρώνεται στην εξωτερική αναγνώριση και την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνει το άτομο από τους γύρω του. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει συσχετίσεις μεταξύ της αίσθησης του ανήκειν και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών παραγόντων, όπως η ευημερία και η ψυχική υγεία.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SOBI είναι να αξιολογήσει την αίσθηση του ανήκειν των ατόμων σε διαφορετικά κοινωνικά και ψυχολογικά πλαίσια. Με την παροχή λεπτομερών πληροφοριών για τις εμπειρίες του ανήκειν, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση περιοχών που χρειάζονται παρέμβαση και την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης και της ψυχολογικής ενσωμάτωσης. Το SOBI-P και το SOBI-A μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ρυθμίσεις για να βοηθήσουν στην προώθηση της ψυχολογικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SOBI πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης δεδομένων από μεγάλα δείγματα πληθυσμού για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, της διαχρονικής σταθερότητας και της συγκλίνουσας και διακριτικής εγκυρότητας. Μέσω αυτών των διαδικασιών, αναπτύσσονται πρότυπα βαθμολογιών που επιτρέπουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ενός ατόμου με εκείνα ενός ευρύτερου πληθυσμού. Αυτό επιτρέπει την ακριβή ερμηνεία των επιπέδων της αίσθησης του ανήκειν.

 

Βιβλιογραφία

 

• Hagerty, B. M., & Patusky, K. (1995). Developing a measure of sense of belonging. Nursing Research, 44(1), 9-13.
• Hagerty, B. M., Williams, R. A., Coyne, J. C., & Early, M. R. (1996). Sense of belonging and indicators of social and psychological functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4), 235-244.
• Hagerty, B. M., & Lynch-Sauer, J. (1995). Sense of belonging: A vital mental health concept. Archives of Psychiatric Nursing, 9(3), 172-177.
• Anant, S. S. (1966). The need to belong. Canada’s Mental Health, 14, 21-27.