Ερωτήσεις του Δείκτη Αίσθησης Κοινότητας 2 [SCI-23]

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SCI-2 περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις του εργαλείου. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται σε μια κλίμακα Likert, συνήθως από το 1 έως το 5, όπου το 1 αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη συμφωνία ή θετική αίσθηση και το 5 την υψηλότερη. Οι απαντήσεις αναλύονται συνολικά και κατά διάσταση, επιτρέποντας την εκτίμηση της συνολικής αίσθησης της κοινότητας, καθώς και την κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών σε κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις. Αυτή η ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκριτικές μελέτες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της αίσθησης της κοινότητας.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του SCI-2 είναι να προσδιορίσει και να ποσοτικοποιήσει την αίσθηση της κοινότητας μέσα σε μια ομάδα. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους ερευνητές, τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα άτομα αισθάνονται σχετικά με την κοινότητά τους και πώς αυτές οι αισθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, τη συμμετοχή και την ευημερία τους. Με τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων από το SCI-2, είναι δυνατό να εντοπιστούν οι περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και να αναπτυχθούν στρατηγικές για την ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SCI-2 περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών τεχνικών για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου μέτρησης. Αυτό περιλαμβάνει τη δοκιμή της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων (χρησιμοποιώντας δείκτες όπως ο συντελεστής Cronbach’s Alpha) και την επιβεβαίωση της δομικής εγκυρότητας μέσω παραγοντικής ανάλυσης. Επιπλέον, η βαθμονόμηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκριτικές αναλύσεις με άλλες μετρήσεις αίσθησης της κοινότητας ή σχετικών ψυχοκοινωνικών καταστάσεων. Η σωστή βαθμονόμηση διασφαλίζει ότι το SCI-2 είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της αίσθησης της κοινότητας σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.

 

Βιβλιογραφία

 

McMillan‚ D.W.‚ & Chavis‚ D.M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology‚ 14‚ 6–23.
Chavis‚ D.M.‚ Hogge‚ J.H.‚ McMillan‚ D.W.‚ & Wandersman‚ A. (1986). Sense of community through Brunswick’s lens: A first look. Journal of Community Psychology‚ 14(1)‚ 24-40.
Chavis‚ D.M.‚ & Pretty‚ G. (1999). Sense of community: Advances in measurement and application. Journal of Community Psychology‚ 27(6)‚ 635-642.
Chavis‚ D.M.‚ Lee‚ K.S.‚ & Acosta J.D. (2008). The Sense of Community (SCI) Revised: The Reliability and Validity of the SCI-2. Paper presented at the 2nd International Community Psychology Conference‚ Lisboa‚ Portugal.