Ερωτηματολόγιο για τη Σεξουαλική Συμπεριφορά [SBQ-400]

 

 

Συγγραφείς

Ε. Σαραφίδου, Μ. Λουμάκου και Π. Κορδούτης.

 

Σκοπός

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή των σεξουαλικών πρακτικών και της συμπεριφοράς προφύλαξης.

 

Σύντομη περιγραφή

Το ερωτηματολόγιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής θέματα:

α) Ηλικία κατά την πρώτη ερωτική επαφή και εάν χρησιμοποιήθηκε προφυλακτικό. β) Αριθμός σεξουαλικών συντρόφων κατά τη διάρκεια της ζωής, καθώς και διάρκεια κάθε σχέσης. γ) Χρήση ή μη προφυλακτικού σε όλες τις σχέσεις, κατά την πρώτη συνάντηση με κάθε σύντροφο, και συχνότητα χρήσης κατά τη διάρκεια της σχέσης. δ) Βαθμός εξοικείωσης και προηγούμενη γνωριμία με κάθε σύντροφο πριν από την πρώτη ερωτική επαφή. ε) Αποκλειστικότητα της σχέσης. στ) Ηλικία και φύλο του συντρόφου, καθώς και το είδος της σχέσης. ζ) Ερωτήσεις σχετικά με την τελευταία σχέση του προηγούμενου έτους, όπως η χρήση προφυλακτικού κατά την πρώτη ερωτική επαφή, η συνήθης χρήση προφυλακτικού, η χρήση άλλων προφυλακτικών μεθόδων, η διαπραγμάτευση για την αποφυγή της χρήσης προφυλακτικού, η πρωτοβουλία στη χρήση, και το είδος της σχέσης.

 

Δείγμα

Ένα δείγμα 400 νέων, που αποτελείται από 139 άνδρες και 242 γυναίκες, ηλικίας 18 έως 25 ετών, υποβλήθηκε σε ένα ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές και σπουδαστές σε ΙΕΚ. Με βάση την τοποθεσία της πατρικής οικογένειας τους, το 27% προήλθε από μεγάλο αστικό κέντρο, το 31% από μεγάλη πόλη με πάνω από 50.000 κατοίκους, το 40% από επαρχία, ενώ το 2% είχε προέλευση από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το 19,5% προερχόταν από οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, το 37,5% από οικογένειες μέσου επιπέδου, ενώ το 43% από οικογένειες χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Τρόπος βαθμολόγησης

Βάσει των απαντήσεων σχετικά με τη χρήση προφυλακτικού, οι ερωτώμενοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: συνεπείς χρήστες, μη συνεπείς χρήστες και μη χρήστες. Σχετικά με την αποκλειστικότητα της σχέσης, προκύπτουν τρεις κατηγορίες: μη αποκλειστική από την πλευρά του ερωτώμενου, μη αποκλειστική από την πλευρά του συντρόφου και αμοιβαία αποκλειστική. Όσον αφορά το είδος της σχέσης, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες: ρομαντική, συζυγική, ηδονιστική και χρησιμοθηρική.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Λουμάκου, Μ., Κορδούτης, Π., & Σαραφίδου, Ε. (2001). Ερωτική Επαφή και Προφύλαξη. Αθήνα: Τυπωθητώ.