Κλίμακες Σεξουαλικής Αναστολής/Σεξουαλικής Διέγερσης [SISES-45]

Ανάλυση Κλίμακας

Η ανάλυση της Κλίμακας Σεξουαλικής Αναστολής/Σεξουαλικής Διέγερσης [SISES-45] περιλαμβάνει την εξέταση και αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, με στόχο την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της κλίμακας. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 45 στοιχεία που μετρούν την τάση των ατόμων να βιώνουν σεξουαλική διέγερση ή αναστολή σε διάφορες καταστάσεις και ερεθίσματα.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει την τάση των ατόμων να βιώνουν σεξουαλική διέγερση ή αναστολή σε διάφορες καταστάσεις και ερεθίσματα. Μέσω αυτής της κλίμακας, επιδιώκεται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά και ψυχολογία των ατόμων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βοηθούν στην ταυτοποίηση των προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν στη σεξουαλική λειτουργία ή δυσλειτουργία. Τα αποτελέσματα από τη χρήση της κλίμακας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας, ευημερίας και ικανοποίησης των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από 45 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Συμφωνώ απόλυτα

2 = Συμφωνώ

3 = Διαφωνώ

4 = Διαφωνώ απόλυτα

 

 

Βιβλιογραφία

Bancroft, J., Graham, C., Janssen, E., & Sanders, S. (2009). The dual control model: Current status and future directions. The Journal of Sex Research, 46, 121–142.

Bancroft, J., & Janssen, E. (2000). The dual control model of male sexual response: A theoretical approach to centrally mediated erectile dysfunction. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24, 571–579.

Carpenter, D., Janssen, E., Graham, C. A., Vorst, H., & Wicherts, J. (2008). Women’s scores on the Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales (SIS/SES): Gender similarities and differences. The Journal of Sex Research, 45, 36–48.

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual for the Eysenck Personality Questionnaire. London: Hodder & Stoughton.

Fisher, W. A., Byrne, D., White, L. A., & Kelley, K. (1988). Erotophobiaerotophilia as a dimension of personality. The Journal of Sex Research, 25, 123–151.

Graham, C. A., Sanders, S., & Milhausen, R. R. (2006). The Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women: Psychometric properties. Archives of Sexual Behavior, 35, 397–409.

Hays, R. D., Hayashi, T., & Stewart, A. L. (1989). A five-item measure of socially desirable response set. Educational and Psychological Measurement, 49, 629–636.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6, 65–70.

Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: I. Measuring sexual inhibition and excitation proneness in men. The Journal of Sex Research, 39, 114–126.

Simpson, J., & Gangestad, S. (1991). Individual differences in sociosexuality: Evidence for convergent and discriminant validity. Personality and Individual Differences, 6, 870–883.

Tellegen, A., & Waller, N. G. (1994). Exploring personality through test construction: Development of a multidimensional personality questionnaire. In S. R. Briggs & J. M. Cheek (Eds.), Personality measures: Development and evaluation (Vol. 1, pp. 133–161). Greenwich, CT: Jai Press.