Κλίμακες Σεξουαλικής Αναστολής/Σεξουαλικής Διέγερσης [SISES-45]

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η ανάλυση των Κλιμάκων Σεξουαλικής Αναστολής/Σεξουαλικής Διέγερσης περιλαμβάνει μια σειρά από στατιστικές διαδικασίες για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Οι κλίμακες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν τις διεγερτικές και ανασταλτικές αντιδράσεις των ατόμων σε σεξουαλικά ερεθίσματα, παρέχοντας μια συνολική εικόνα της σεξουαλικής τους συμπεριφοράς και ψυχολογίας.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσουν τις διεγερτικές και ανασταλτικές αντιδράσεις των ατόμων σε σεξουαλικά ερεθίσματα. Μέσω αυτών των κλιμάκων, επιδιώκεται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την σεξουαλική συμπεριφορά και ψυχολογία των ατόμων. Οι κλίμακες αυτές μετρούν την τάση των ατόμων να βιώνουν σεξουαλική διέγερση ή αναστολή σε διάφορες καταστάσεις και ερεθίσματα, βοηθώντας στην ταυτοποίηση των προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την σεξουαλική τους λειτουργία. Τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των κλιμάκων είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας των ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κλίμακες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προαγωγή της σεξουαλικής ικανοποίησης και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική δυσλειτουργία.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα SISES-45 αποτελείται από 45 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Συμφωνώ απόλυτα

2 = Συμφωνώ

3 = Διαφωνώ

4 = Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

Bancroft, J., Graham, C, Janssen, E., & Sanders, S. (2009). The dual con- trol model: Current status and future directions. The Journal of Sex Research, 46, 121–142.

Bancroft, J., & Janssen, E. (2000). The dual control model of male sexual response: A theoretical approach to centrally mediated erectile dysfunction. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24, 571–579.

Carpenter, D. L., Janssen, E., Graham, C. A., Vorst, H., & Wicherts, J. (2008). Women’s scores on the Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales (SIS/SES): Gender similarities and differences. The Journal of Sex Research, 45, 36–48.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6, 65–70.

Janssen, E., & Bancroft, J. (2007). The dual control model: The role of sexual inhibition and excitation in sexual arousal and behavior. In E. Janssen (Ed.), The psychophysiology of sex (pp. 197–222). Bloomington: Indiana University Press.

Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002a). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: I. Measuring sexual inhibition and excitation proneness in men. The Journal of Sex Research, 39, 114–126.

Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002b). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: II. Predicting psychophysiological response patterns. The Journal of Sex Research, 39, 127–132.

Shye, S., & Elizur, D. (1994). Introduction to facet theory: Content design and intrinsic data analysis in behavioral research. Thousand Oaks, California: Sage.