Σεξουαλική Θυματοποίηση των Φοιτητριών [SVOCW-11]

 

Ανάλυση

Η μελέτη “Σεξουαλική Θυματοποίηση των Φοιτητριών” έγινε από τους Dr. Β.S. Fisher, Dr. F.T. Cullen, και Dr. M.G. Turner, ειδικούς στην εγκληματολογία και την ψυχολογία της θυματοποίησης. Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και έρευνας που αναπτύχθηκε για την καταγραφή και ανάλυση των εμπειριών σεξουαλικής θυματοποίησης στις φοιτήτριες. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής επίθεσης.

 

Στόχος

Ο στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει την έκταση και τη φύση της σεξουαλικής θυματοποίησης που βιώνουν οι φοιτήτριες, να εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου και να υποστηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης για τα θύματα σεξουαλικής βίας στα πανεπιστήμια.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση γίνεται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων.

Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις εμπειρίες από σεξουαλική παρενόχληση, τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική επαφή, και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και με τις συνέπειες αυτών των εμπειριών στην ψυχική και σωματική υγεία των συμμετεχόντων.

 

Βιβλιογραφία

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.