Σύντομη κλίμακα κοινωνικής επιθυμίας Marlowe-Crowne

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση της Short Marlowe-Crowne Social Desirability Scale περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με κοινωνικά επιθυμητό τρόπο. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει πώς η τάση για κοινωνική επιθυμητότητα επηρεάζει τις απαντήσεις τους σε άλλες μετρήσεις και ερωτηματολόγια. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αναγνώριση πιθανών προκαταλήψεων στις αυτοαναφορές και την εξαγωγή πιο αξιόπιστων δεδομένων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Short Marlowe-Crowne Social Desirability Scale είναι να εντοπίσει και να ποσοτικοποιήσει την τάση των ατόμων να απαντούν με κοινωνικά επιθυμητό τρόπο. Αυτή η πληροφορία είναι πολύτιμη για ερευνητές και ψυχολόγους, καθώς τους επιτρέπει να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αυτοαναφορικών δεδομένων. Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, όπως στην ψυχολογική έρευνα, την κλινική αξιολόγηση και την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της Short Marlowe-Crowne Social Desirability Scale περιλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων από διάφορους πληθυσμούς για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, της σταθερότητας των απαντήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα της πλήρους κλίμακας. Η βαθμονόμηση επιτρέπει την ανάπτυξη προτύπων βαθμολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Βιβλιογραφία

 

• Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24(4), 349-354.
• Reynolds, W. M. (1982). Development of reliable and valid short forms of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Journal of Clinical Psychology, 38(1), 119-125.
• Fischer, D. G., & Fick, C. (1993). Measuring social desirability: Short forms of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Educational and Psychological Measurement, 53(2), 417-424.
• Ballard, R. (1992). Short forms of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Psychological Reports, 71(3), 1155-1160.