Κλίμακα Ντροπαλότητας [SS-14]

 

 

Ανάλυση

Το Μέτρο Ντροπαλότητας (Shyness Scale – SS) αναφέρεται επίσης ως Κλίμακα Ντροπαλότητας McCroskey. Δημιουργήθηκε για να λαμβάνει την αυτο-αναφορά του ατόμου σχετικά με τη ντροπαλή συμπεριφορά του. Αντίθετα από πολλές κλίμακες ντροπαλότητας που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της Ψυχολογίας, αυτή η κλίμακα δεν μπερδεύει την ανησυχία επικοινωνίας με τη ντροπαλή συμπεριφορά. Αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά κατασκευάσματα και η προσθήκη στοιχείων από και τα δύο παρέχει ένα ασαφές σκορ. Η ανησυχία επικοινωνίας σχετίζεται με τον φόβο και/ή την αγωνία σχετικά με την επικοινωνία. Η Ετοιμότητα για Επικοινωνία (Willingness to Communicate – WTC) σχετίζεται με μια προθυμία να εισέλθει κανείς σε επικοινωνία. Η ντροπαλότητα σχετίζεται με την πραγματική συμπεριφορά επικοινωνίας με μειωμένο λόγο.

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει το μέτρο της ντροπαλότητας – πραγματική συμπεριφορά επικοινωνίας με μειωμένη ομιλία.

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα SS-14 αποτελείται από 14 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ Απολύτως, 2=Διαφωνώ, 3=Ουδέτερη Άποψη, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ Απολύτως.

 

 

Βιβλιογραφία

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1982). Communication apprehension and shyness: Conceptual and operational distinctions. Central States Speech Journal, 33, 458-468.