Απλή Περιγραφική Κλίμακα [ΑΠΚ]

 

Σκοπός Κλίμακας

Βασικός σκοπός της κλίμακας SDS είναι η αξιολόγηση του πόνου είτε σε ανθρώπους είτε σε ζώα

 

Ανάλυση Κλίμακας

Μία από τις  πιο βασική μορφές αξιολόγησης του πόνου είναι η Απλή Περιγραφική Κλίμακα (SDS), η οποία χρησιμοποιεί 4 ή 5 σημεία με βάση τη λεκτική περιγραφή (μηδέν, ήπια, μέτρια, σοβαρή, πολύ σοβαρή).

 

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η SDS αποτελείται από τέσσερις βαθμούς έντασης του πόνου: καθόλου, ήπιος, μέτριος, σοβαρός, όπου σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί μια τιμή από 0 έως 3, αντίστοιχα. Ο παρατηρητής επιλέγει τον καταλληλότερο βαθμό έντασης του πόνου που πιστεύει ότι βιώνει το ζώο ή ένας ανθρώπινος οργανισμός.

 

Στατιστική Ανάλυση

Όσο πιο μεγάλη βαθμολογία λαμβάνει η συγκεκριμένη κλίμακα, τόσο πιο οξύς είναι ο πόνος των ασθενών.

 

Εγκυρότητα Κλίμακας

Η κλίμακα SDS έχει επιδείξει καλή εσωτερική συνοχή με τον συντελεστή α του Cronbach να κυμαίνεται από 0,85 έως 0,89.

 

Αξιοπιστία Κλίμακας

Η αξιοπιστία δοκιμής-επαναληπτικής εξέτασης για την κλίμακα κυμάνθηκε από 0,57 έως 0,83

 

Βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

Della Rocca, G., Di Salvo, A., Marenzoni, M. L., Bellezza, E., Pastorino, G., Monteiro, B., & Steagall, P. (2019). Development, Preliminary Validation, and Refinement of the Composite Oral and Maxillofacial Pain Scale-Canine/Feline (COPS-C/F). Frontiers in veterinary science6, 274.

Flaherty, E. (2000). Pain assessment for older adults. Try this: best practices in nursing care to older adults. Hartford Institute for Geriatric Nursing.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακα, εξέταση, τέστ, μελέτη, έρευνα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, συμβουλευτική υποστήριξη, συμβουλευτική υπηρεσία, κλίμακα μέτρησης, αξιολόγηση πόνου, Στατιστική ανάλυση