Κλίμακες πειρασμού καταστάσεων -Έκδοση καπνίσματος

 

 

Περιγραφή

 

Η Situation Temptation Scales – Smoking Version είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της ευαισθησίας ενός ατόμου σε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τον πειρασμό για κάπνισμα. Αυτή η κλίμακα βοηθά να κατανοηθεί πόσο πιθανό είναι ένα άτομο να καπνίσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος της Situation Temptation Scales – Smoking Version είναι να μετρήσει την πιθανότητα υποτροπής σε καταστάσεις που προκαλούν πειρασμό για κάπνισμα. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κλινικούς επαγγελματίες για να εντοπίσουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου και να αναπτύξουν στρατηγικές διαχείρισης για την αποφυγή υποτροπής.

 

Ανάλυση

 

Η Situation Temptation Scales – Smoking Version περιλαμβάνει μια σειρά από σενάρια ή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο μπορεί να αισθανθεί την επιθυμία να καπνίσει. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν πόσο δύσκολο θα ήταν να αντισταθούν στο κάπνισμα σε αυτές τις καταστάσεις χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, συνήθως από 1 (καθόλου δύσκολο) έως 5 (πολύ δύσκολο).

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της Situation Temptation Scales – Smoking Version περιλαμβάνει την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε σενάριο. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται για να προσδιοριστεί το επίπεδο ευαισθησίας του ατόμου σε καταστάσεις πειρασμού:
• Χαμηλή ευαισθησία: Χαμηλές συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο δεν αισθάνεται σημαντικό πειρασμό για κάπνισμα στις περισσότερες καταστάσεις.
• Μέτρια ευαισθησία: Μέτριες συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο αισθάνεται πειρασμό για κάπνισμα σε κάποιες καταστάσεις.
• Υψηλή ευαισθησία: Υψηλές συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο αισθάνεται ισχυρό πειρασμό για κάπνισμα στις περισσότερες καταστάσεις.

 

Βιβλιογραφία

 

Marlatt, G.A., & Gordon, J.R. (1985). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. New York: Guilford Press.
Shiffman, S., Paty, J.A., Gnys, M., Kassel, J.A., & Hickcox, M. (1996). First lapses to smoking: Within-subjects analysis of real-time reports. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(2), 366-379.
Velicer, W.F., DiClemente, C.C., Rossi, J.S., & Prochaska, J.O. (1990). Relapse situations and self-efficacy: An integrative model. Addictive Behaviors, 15(3), 271-283.