Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας 16 Παραγόντων – (16PF – 185)

Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF – 185)

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε προκειμένου να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Χρησιμοποιείται στην επιλογή και την αξιολόγηση του προσωπικού καθώς και στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Πρόκειται για εξέλιξη της τέταρτης έκδοσης του 16PF, ενός από τα ελάχιστα επιστημονικά τεστ που υπάρχουν στον κόσμο για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Η πέμπτη έκδοση του 16PF περιλαμβάνει 185 θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις 16 κλίμακες πρωτογενών παραγόντων προσωπικότητας, καθώς και τους 5 δευτερογενείς παράγοντες που είναι αποτέλεσμα παραγοντικής ανάλυσης των πρωτογενών κλιμάκων του ερωτηματολογίου. Νέοι δείκτες χειρισμού έχουν εφαρμοστεί για την εκτίμηση των μεροληπτικών απαντήσεων. Ένας δείκτης Impression Management (IM), ο οποίος απαρτίζεται από θέματα που δεν υπάρχουν στις κλίμακες των 16 πρωτογενών παραγόντων προσωπικότητας, έχει αντικαταστήσει τις κλίμακες faking good και faking bad της τέταρτης έκδοσης. Η πέμπτη έκδοση περιέχει επίσης μια κλίμακα acquiescence (ACQ), η οποία μετρά την τάση των ατόμων να επιλέγουν την απάντηση «αλήθεια» άσχετα από την ερώτηση, και μια κλίμακα infrequency (INF).

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων προσωπικότητας δεν γίνεται πλέον με βάση τους δείκτες εγκυρότητας. Παρότι παραμένει πιστή στους αρχικούς στόχους του 16PF, η πέμπτη έκδοση παρουσιάζει βελτιώσεις ως προς τη διατύπωση των ερωτήσεων, την κλίμακα απάντηση, ενώ υπάρχει και ευκρινέστερος ορισμός των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών.

Δείγμα

Υπάρχουν νόρμες για τον ελληνικό πληθυσμό. Σημειωτέον ότι οι νόρμες είναι ξεχωριστές για παιδιά και ενηλίκους και ξεχωριστές για άνδρες και γυναίκες.

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να βαθμολογηθεί στον υπολογιστή με τη χρήση λογισμικού της IPAT. Αφού περαστούν τα αποτελέσματα μέσω σκάνερ στο ειδικευμένο λογισμικό, γίνεται η μετατροπή των αρχικών τιμών σε stens και στη συνέχεια εξάγονται διάγραμμα και έκθεση για το προφίλ προσωπικότητας του εξεταζόμενου. Η πέμπτη έκδοση μπορεί να βαθμολογηθεί και με το χέρι, με μια σειρά από κλείδες.

Εγκυρότητα

Έχουν γίνει συσχετίσεις του 16PF – 5η έκδοση με άλλα τεστ και έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με το 16PF  – 4h έκδοση (r=0,31, έως r=0,81) καθώς και με τα PRF (Personality Research Form), CPI (California Psychological Inventory), Neo PI-R (NEO Personality Inventory Revised) και MBTI (Myers – Briggs Type Inventory), όπου πολλοί παράγοντες αυτών των τεστ συσχετίζονται με τους δευτερογενείς παράγοντες του 16PF. Επιπλέον ο παράγοντας Β του 16PF (ικανότητα αφαιρετικής σκέψης) συσχετίζεται με το Information Inventory (r=0,61) και με την κλίμακα 2 του CFIT (Culture Fair Intelligence Test). Τέλος, ως προς την εγκυρότητα κριτηρίου και την προβλεπτική δυνατότητα του ερωτηματολογίου, έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με μετρήσεις της αυτοεκτίμησης, της προσαρμογής, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της δημιουργικής δυνατότητας για ηγετικά προσόντα και της ενσυναίσθησης.

Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου

Η εσωτερική συνέπεια (Cronbach’s α)είναι κατά μέσο όρο 0,75, ενώ η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων είναι 0,82 για ενδιάμεσο διάστημα δύο εβδομάδων και 0,73 για ενδιάμεσο διάστημα δύο μηνών.

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Adcock, C. J. (1959). A review of the 16PF Questionnaire. In O. K. Buros (Ed.), The fifth mental measurements yearbook. Highland Park, NJ: Gryphon Press.

Cattell, H. B. (1989). The 16PF: Personality in depth. Champaign, IL: PAT.

Cattell, H. B., Eber, H. W., & Tatsuoka, M. M. (1970). Handbook of the 16PF. Champaign, IL: PAT.

IPAT Staff (1979). Administrator’s Manual for the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). Champaign, IL: IPAT.

Λέξεις κλειδιά:

Ερωτηματολόγιο, εξέταση, τεστ, κλίμακα, στατιστική ανάλυση, εγκυρότητα