Κλίμακα κοινωνικής προσαρμογής-αυτοαναφορά [SASSR-54]

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SAS-SR βασίζεται στις απαντήσεις του ατόμου σε συγκεκριμένα στοιχεία που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής του ζωής. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σύμφωνα με μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούν τη συχνότητα ή την ένταση των εμπειριών τους σε κάθε τομέα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν συνολικές και επιμέρους βαθμολογίες για κάθε τομέα, οι οποίες βοηθούν στην εντόπιση συγκεκριμένων περιοχών όπου το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του SAS-SR είναι να παρέχει μια συνολική εικόνα της κοινωνικής προσαρμογής του ατόμου. Το εργαλείο αυτό βοηθά στην ανίχνευση των προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές ή άλλες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις. Η αξιολόγηση της κοινωνικής προσαρμογής είναι σημαντική για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SAS-SR γίνεται μέσω της ανάλυσης των βαθμολογιών που συλλέγονται από τις απαντήσεις του ατόμου. Κάθε απάντηση βαθμολογείται από το 1 έως το 5, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν μεγαλύτερη δυσκολία ή προβλήματα στην κοινωνική προσαρμογή. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροιστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση με κανονιστικά δεδομένα ή προηγούμενες μετρήσεις του ίδιου ατόμου. Η βαθμονόμηση επιτρέπει την αναγνώριση των περιοχών όπου απαιτείται παρέμβαση και την αξιολόγηση της προόδου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

 

Weissman‚ M.M.‚ Klerman‚ G.L.‚ Paykel‚ E.S. (1971). Clinical evaluation of hostility in depression. Am J Psychiatry 128:261–266.
Paykel‚ .ES.‚ Weissman‚ M.‚ Prusoff‚ B.A.‚ et al. (1971). Dimensions of social adjustment in depressed women. J Nerv Ment Dis‚ 152:158–172.
Weissman‚ M.M.‚ Paykel‚ E.S.‚ Siegel‚ R.‚ et al. (1971). The social role performance of depressed women: comparisons with a normal group. Am J Orthopsychiatry‚ 41:390–405.
Weissman‚ M.M.‚ Bothwell‚ S. (1976). Assessment of social adjustment by patient self-report. Arch Gen Psychiatry‚ 33(9):1111–1115.
Weissman‚ M.M.‚ Prusoff‚ B.A.‚ Thompson‚ W.D.‚ et al. (1978). Social adjustment by self-report in a community sample and in psychiatric outpatients. J Nerv Ment Dis‚ 166:317–326.
Weissman‚ M.M.‚ Paykel‚ E.S.‚ Prusoff‚ B.A. (1985). Social Adjustment Scale handbook: rationale‚ reliability‚ validity‚ scoring‚ and training guide. New Haven‚ CT: Yale University School of Medicine (Manuscript).
Weissman M. MHS Staff.(1999). Social Adjustment Scale – Self-report (SAS-SR) User’s Manual. North Tonawanda‚ NY: Multi-Health Systems‚ Inc.
Weissman‚ M.M.‚ Olfson‚ M.‚ Gameroff‚ M.J.‚ et al. (2001). A comparison of three scales for assessing social functioning in primary care. Am J Psychiatry‚ 158(3):460–466.
Gameroff‚ M.J.‚ Wickramaratne‚ P.‚ Weissman‚ M.M. (2012). Testing the Short and Screener versions of the Social Adjustment Scale –Self-report (SAS-SR). Int J Methods Psychiatr Res‚ 21(1):52-65.
Weissman‚ M.M.‚ Wickramaratne‚ P.‚ Nomura‚ Y.‚ Warner‚ V.‚ Pilowsky‚ D.‚ Verdeli‚ H. (2006). Offspring of depressed parents: 20 years later. Am J Psychiatry‚ 163(6):1001-8.
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS
Rzepa‚ Sara R‚. Weissman‚ M.M. (2014). Social Adjustment Scale Self-Report (SAS-SR). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research‚ 6017-6021