Απογραφή Κοινωνικών και Συναισθηματικών Πόρων- αναθεωρημένη [SAERIR-80]

 

 

Ανάλυση

Το Social and Emotional Resources Inventory-Revised (SAERI-R) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τους κοινωνικούς και συναισθηματικούς πόρους που διαθέτουν τα άτομα. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που σχετίζονται με διάφορες πτυχές της κοινωνικής και συναισθηματικής ζωής των ατόμων, όπως η αυτοεκτίμηση, η κοινωνική υποστήριξη, η διαχείριση συναισθημάτων, και η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων. Η αναθεωρημένη έκδοση του ερωτηματολογίου προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα, επιτρέποντας πιο ακριβή και λεπτομερή αξιολόγηση.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του SAERI-R είναι να παρέχει στους ερευνητές και τους επαγγελματίες ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση των κοινωνικών και συναισθηματικών πόρων που διαθέτει ένα άτομο. Αυτοί οι πόροι είναι κρίσιμοι για την ψυχική υγεία και την ευημερία, καθώς βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν το άγχος, να διατηρούν θετικές σχέσεις και να επιτυγχάνουν προσωπικούς στόχους. Μέσω της χρήσης του SERI-R, οι ειδικοί μπορούν να εντοπίζουν περιοχές όπου ένα άτομο μπορεί να χρειάζεται ενίσχυση ή υποστήριξη, καθώς και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων και θεραπευτικών προγραμμάτων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του SAERI-R γίνεται μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Κάθε απάντηση βαθμολογείται με βάση μια κλίμακα Likert, συνήθως από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ), και οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται για να παρέχουν μια συνολική εικόνα των κοινωνικών και συναισθηματικών πόρων του ατόμου. Οι βαθμολογίες μπορούν επίσης να διαχωριστούν σε επιμέρους υποκατηγορίες, όπως αυτοεκτίμηση, κοινωνική υποστήριξη και συναισθηματική διαχείριση, για πιο λεπτομερή ανάλυση. Η βαθμονόμηση του εργαλείου έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, κάνοντας το SERI-R ένα πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα και την κλινική πρακτική.

 

Βιβλιογραφία

Shirley‚ L.A. & Rosén‚ L.A. (2010). Measuring resilience to childhood maltreatment in college

students. Unpublished master’s thesis‚ Colorado State University‚ Colorado.

Mohr. Danielle. 2012. THE SOCIAL AND EMOTIONAL RESOURCES INVENTORY: A COMPREHENSIVE MEASURE OF PROTECTIVE FACTORS. In partial fulfillment of the requirements For the Degree of master of Science Colorado State University.