Κλίμακα Κοινωνικής και Προσωπικής Ευθύνης [SAPRS-21]

 

Ανάλυση

Η Social and Personal Responsibility Scale (SPRS) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κοινωνικής και προσωπικής ευθύνης ατόμων. Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και εκτελούν τις ευθύνες τους σε διάφορους τομείς της ζωής τους, όπως η προσωπική τους ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση με άλλους και η συνεισφορά στην κοινότητα. Η SPRS συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν, αναφέροντας το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε δήλωση.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος της SPRS είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδο για την αξιολόγηση της κοινωνικής και προσωπικής ευθύνης. Αυτό είναι σημαντικό διότι η κατανόηση της αίσθησης ευθύνης των ατόμων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων που προάγουν τη θετική συμπεριφορά και τη συμμετοχή στην κοινότητα. Η SPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια, σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και σε ψυχολογικές και κοινωνιολογικές μελέτες για την κατανόηση και την ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της SPRS συνήθως γίνεται μέσω μιας πενταβάθμιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από “Πολύ Διαφωνώ” έως “Πολύ Συμφωνώ”. Οι βαθμολογίες από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται και αναλύονται για να προσδιοριστεί το επίπεδο κοινωνικής και προσωπικής ευθύνης τους. Η βαθμονόμηση αυτή επιτρέπει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες να εντοπίσουν περιοχές όπου μπορεί να απαιτείται παρέμβαση ή βελτίωση, καθώς και να αναγνωρίσουν ισχυρά σημεία που μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω.

 

Βιβλιογραφία

Conrad‚ D. & Hedin‚ D. (1981) Instruments and Scoring Guide of the Experimental Education Evaluation Project. Center for youth development and research. St. Paul‚ MN: University of Minnesota.