Κλίμακα άγχους κοινωνικής εμφάνισης [SAAS-16]

 

 

Ανάλυση

 

Η κλίμακα Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετρήσει το άγχος που σχετίζεται με την εμφάνιση του ατόμου σε κοινωνικές καταστάσεις. Η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις που το άτομο καλείται να αξιολογήσει βάσει της εμπειρίας του σχετικά με το πώς αισθάνεται και συμπεριφέρεται σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να εκθέτουν την εμφάνισή του σε άλλους. Οι δηλώσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα καταστάσεων και συναισθημάτων, όπως ο φόβος της κριτικής, η ανησυχία για την εξωτερική εμφάνιση, και η γενική αμηχανία σε κοινωνικά πλαίσια.

 

Στόχος

 

Ο βασικός στόχος της SAAS είναι να προσφέρει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση του κοινωνικού άγχους που συνδέεται με την εμφάνιση. Η κλίμακα χρησιμοποιείται τόσο σε ερευνητικά πλαίσια όσο και σε κλινικές πρακτικές για να βοηθήσει στην κατανόηση του βαθμού στον οποίο το άγχος της κοινωνικής εμφάνισης επηρεάζει την ψυχολογική ευημερία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων. Η μέτρηση του άγχους αυτού είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης και υποστήριξης για άτομα που αντιμετωπίζουν έντονη δυσφορία λόγω της εμφάνισής τους σε κοινωνικά περιβάλλοντα.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της SAAS γίνεται μέσω μιας διαδικασίας αυτοαναφοράς όπου το άτομο βαθμολογεί κάθε δήλωση σε μια κλίμακα Likert πέντε βαθμίδων, από 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ). Οι βαθμοί που συγκεντρώνονται από όλες τις δηλώσεις αθροίζονται για να δώσουν μια συνολική βαθμολογία που αντιπροσωπεύει το επίπεδο του κοινωνικού άγχους που συνδέεται με την εμφάνιση. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερο επίπεδο άγχους, ενώ οι χαμηλότερες βαθμολογίες δείχνουν μικρότερη ανησυχία. Η κλίμακα έχει δοκιμαστεί για την αξιοπιστία και εγκυρότητά της σε διάφορους πληθυσμούς και έχει βρεθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού άγχους της εμφάνισης.

 

Βιβλιογραφία

 

Hart‚ Trevor A.‚ Flora‚ David B.‚ Palyo‚ Sarah A.‚ Fresco‚ David M.‚ Holle‚ Christian and Heimberg‚ Rich‎ard G .(2008). Development and Examination of the Social Appearance Anxiety Scale .Assessment‚ Volume 15(1)‚ 48-59