Κλίμακα κοινωνικής αποφυγής και δυσφορίας [SADS-28]

 

Ανάλυση

Η SADS αναλύει δύο βασικούς παράγοντες: την κοινωνική αποφυγή και τη δυσφορία σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι ερωτήσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανιχνεύουν την προθυμία ή την απροθυμία του ατόμου να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και το επίπεδο δυσφορίας που αισθάνεται κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων. Μέσω αυτής της διπλής ανάλυσης, η SADS βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση και την ένταση της κοινωνικής φοβίας και άγχους του ατόμου.

 

Στόχος

Ο στόχος της Κλίμακας Κοινωνικής Αποφυγής και Δυσφορίας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο μέτρησης για την κοινωνική φοβία και το κοινωνικό άγχος. Χρησιμοποιείται σε κλινικά και ερευνητικά περιβάλλοντα για την αξιολόγηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική αποφυγή. Επιπλέον, η SADS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων και θεραπειών που στοχεύουν στη μείωση του κοινωνικού άγχους και της φοβίας.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της SADS βασίζεται σε ένα σύστημα απαντήσεων όπου οι συμμετέχοντες βαθμολογούν την αντίδρασή τους σε κάθε ερώτηση με μια κλίμακα Likert από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται προσθέτοντας τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο κοινωνικής αποφυγής και δυσφορίας. Οι βαθμολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατηγοριοποιηθούν οι συμμετέχοντες σε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής ανησυχίας, βοηθώντας τους κλινικούς να κατανοήσουν την ένταση των συμπτωμάτων και να σχεδιάσουν κατάλληλες παρεμβάσεις.

 

Βιβλιογραφία

Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology; Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448.