Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Γνώσεων [SCQ-22]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση του SCQ βασίζεται στη διερεύνηση των απαντήσεων των ατόμων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις κοινωνικές γνωστικές διεργασίες των συμμετεχόντων. Η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων στατιστικών μεθόδων, όπως η ανάλυση παραγόντων, η ανάλυση αξιοπιστίας και η συγκριτική ανάλυση. Αυτές οι μέθοδοι βοηθούν στην κατανόηση της δομής του εργαλείου και της εγκυρότητάς του.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του SCQ είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κοινωνικών γνωστικών διεργασιών. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τις κοινωνικές πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Το SCQ χρησιμοποιείται συχνά σε ερευνητικά πλαίσια, καθώς και στην κλινική πράξη για τη διάγνωση και την παρέμβαση σε κοινωνικές διαταραχές.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του SCQ γίνεται με τη χρήση μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τον βαθμό συμφωνίας τους με μια σειρά δηλώσεων. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται συνήθως σε μια κλίμακα από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (συμφωνώ απόλυτα). Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του επιπέδου των κοινωνικών γνωστικών διεργασιών του ατόμου. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία και αντίληψη των κοινωνικών καταστάσεων.

 

 

Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία που αφορά το SCQ περιλαμβάνει έρευνες και μελέτες που εξετάζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου, καθώς και την εφαρμογή του σε διαφορετικά πλαίσια. Παραδείγματα σημαντικών ερευνητικών έργων περιλαμβάνουν μελέτες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά ψυχολογίας, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ψυχομετρικών εργαλείων. Σημαντικές αναφορές μπορεί να περιλαμβάνουν έργα των Bandura (1986), Beck (1976) και άλλων ερευνητών που έχουν συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών γνωστικών διεργασιών.