Κλίμακα Κοινωνικής Συνδεσιμότητας [SCSL-36]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση της Social Connectedness Scale περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Συνήθως, η ανάλυση περιλαμβάνει την υπολογιστική του συντελεστή Cronbach’s alpha για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) για την επιβεβαίωση της δομής των παραγόντων που προκύπτουν από τα δεδομένα. Η ανάλυση αυτή διασφαλίζει ότι η κλίμακα μετρά με ακρίβεια και συνέπεια την κοινωνική συνδεσιμότητα.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος της Social Connectedness Scale είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση του επιπέδου κοινωνικής συνδεσιμότητας ενός ατόμου. Αυτή η μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά πλαίσια για να εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικής συνδεσιμότητας και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών μεταβλητών, όπως η ψυχική υγεία, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικά πλαίσια για την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της γενικότερης ευημερίας των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση της Social Connectedness Scale συνήθως γίνεται με τη χρήση μιας Likert κλίμακας, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με μια σειρά δηλώσεων που αφορούν την κοινωνική τους συνδεσιμότητα. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται από 1 (έντονη διαφωνία) έως 6 (έντονη συμφωνία), και οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροιστικά. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη κοινωνική συνδεσιμότητα. Η βαθμονόμηση επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση και την κατηγοριοποίηση των ατόμων βάσει του επιπέδου κοινωνικής συνδεσιμότητάς τους.

 

Βιβλιογραφία

Lee‚ R. M.‚ & Robbins S. B. (1995). Measuring belongingness: The social connectedness and the social assurance scales. Journal of Counseling Psychology‚ 42 (2): 232-241.

Lee‚ Richard‚ M.‚ Robbins‚ Steven ‚ B. (1998). The Relationship Between Social Connectedness and Anxiety‚ Self-Esteem‚ and Social Identity. Journal of Counseling Psychology‚ 45(3): 338-345.

Lee‚ Richard‚ M.‚ Draper‚ M.‚and Lee‚ Sujin. (2001). Social Connectedness‚ Dysfunctional Interpersonal Behaviors‚ and Psychological Distress: Testing a Mediator Model. Journal of Counseling Psychology‚ 48(3): 310-318