Κοινωνικός Έλεγχος των Παιδιών-Μελέτη γειτονιάς του Σικάγο [SCOCCNS-3]

 

 

Ανάλυση

Η μελέτη “Social Control of Children—Chicago Neighborhood Study” αποτελεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα που εξετάζει τις δυναμικές κοινωνικού ελέγχου στα παιδιά εντός των κοινοτήτων του Σικάγο. Η έρευνα εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ κοινωνικών δομών, όπως οι οικογένειες, τα σχολεία και οι γειτονιές, και στην επίδρασή τους στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς των παιδιών. Η μελέτη χρησιμοποιεί ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για να καταγράψει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές δομές και οι αλληλεπιδράσεις μέσα στις κοινότητες επηρεάζουν τα παιδιά.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι να κατανοήσει πώς οι διάφορες μορφές κοινωνικού ελέγχου στις γειτονιές του Σικάγο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών. Η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι κοινωνικές σχέσεις και οι θεσμοί επηρεάζουν την ανατροφή και την ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, στοχεύει να προσδιορίσει πώς οι διαφοροποιήσεις στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στις πολιτιστικές πρακτικές των γειτονιών μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές μορφές κοινωνικού ελέγχου.

 

Βαθμονόμηση

Για την αξιολόγηση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, η μελέτη χρησιμοποιεί μια ποικιλία ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων βαθμονόμησης. Αυτές περιλαμβάνουν δημογραφικά στατιστικά, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και παρατηρήσεις πεδίου. Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται με στόχο την ανίχνευση τάσεων και προτύπων στη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και τον εντοπισμό των κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη της την πολυπλοκότητα των κοινωνικών διαδράσεων και χρησιμοποιεί προχωρημένες στατιστικές μεθόδους για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.

 

Βιβλιογραφία

Sampson RJ‚ Morenoff JD‚ Earls F. Beyond social capital: spatial dynamics of collective efficacy for children. American Sociological Review 1999;64:633-660.