Πρόγραμμα κοινωνικής λειτουργίας [SFS-3]

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση της SFS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ικανότητας ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά στις καθημερινές κοινωνικές καταστάσεις. Το εργαλείο εξετάζει διάφορους τομείς της ζωής, όπως οι σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, και η ικανότητα να εργάζεται και να συνεισφέρει στην κοινωνία. Η ανάλυση της SFS παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνικής λειτουργικότητας ενός ατόμου και μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση προβλημάτων και στην ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος της SFS είναι να αξιολογήσει την κοινωνική λειτουργικότητα των ατόμων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα. Μέσω της αξιολόγησης αυτής, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, η SFS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου του ατόμου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η SFS περιλαμβάνει διάφορες κλίμακες βαθμονόμησης για την αξιολόγηση της κοινωνικής λειτουργικότητας. Κάθε τομέας της ζωής βαθμολογείται με βάση την απόδοση του ατόμου, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολογίας που κυμαίνεται από το “πολύ καλή λειτουργικότητα” έως το “σημαντική δυσκολία”. Οι βαθμολογίες αυτές μπορούν να συγκεντρωθούν για να δοθεί μια συνολική εκτίμηση της κοινωνικής λειτουργικότητας του ατόμου. Η βαθμονόμηση είναι σημαντική για την αναγνώριση συγκεκριμένων περιοχών που χρειάζονται παρέμβαση και για την παρακολούθηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου. Η Social Functioning Schedule αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς παρέχει μια σαφή και δομημένη μέθοδο για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της κοινωνικής λειτουργικότητας των ατόμων.

 

Βιβλιογραφία

 

Remington‚ M.‚ Tyrer‚ P. (1979). The Social Functioning Schedule—a brief semi structured interview. Social Psychiatry‚ 14(3):151–157.
Tyrer‚ P.J. (1984). Social Functioning Schedule short version. (Manuscript‚ Mapperely Hospital‚ Nottingham‚ UK‚ c 1984).
Casey‚ P.R.‚ Tyrer‚ P.J.‚ Platt‚ S. (1985). The relationship between social functioning and psychiatric symptomatology in primary care. Social Psychiatry‚ 20:5–9.
Tyrer‚ P.‚ Remington‚ M.‚ Alexander‚ J. (1987). The outcome of neurotic disorders after outpatient and day hospital care. Br J Psychiatry‚ 151:57–62.
Casey‚ P.R.‚ Tyrer‚ P.J. (1986). Personality‚ functioning and symptomatology. J Psychiatr Res‚ 20:363–374.
Tyrer‚ P.J. (2005). The Social Functioning Questionnaire: A Rapid and Robust Measure of Perceived Functioning. International Journal of Social Psychiatry‚ 51(3): 265-275.
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS