Κλίμακα άγχους κοινωνικής αλληλεπίδρασης [SIAS-20]

 

Ανάλυση

Το Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του επιπέδου άγχους που αντιμετωπίζει ένα άτομο κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Αποτελείται από μια σειρά δηλώσεων που περιγράφουν συγκεκριμένες σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που μπορεί να έχουν άτομα με κοινωνικό άγχος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν την κάθε δήλωση με βάση το πόσο συχνά ή έντονα την βιώνουν σε μια κλίμακα από 0 (καθόλου) έως 4 (πολύ έντονα). Το SIAS είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο στην κλινική και ερευνητική πρακτική, καθώς παρέχει μια σαφή και αξιόπιστη μέτρηση της κοινωνικής ανησυχίας.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος του SIAS είναι να εντοπίσει και να μετρήσει το επίπεδο του κοινωνικού άγχους που βιώνει ένα άτομο. Μέσω αυτής της κλίμακας, επαγγελματίες υγείας μπορούν να αξιολογήσουν την σοβαρότητα του άγχους στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και να αναγνωρίσουν άτομα που ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση ή θεραπεία. Επιπλέον, το SIAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσει την πορεία και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε άτομα με κοινωνικό άγχος, βοηθώντας τους θεραπευτές να προσαρμόσουν τις θεραπευτικές τους παρεμβάσεις.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του SIAS γίνεται με βάση το άθροισμα των βαθμολογιών που δίνονται σε κάθε δήλωση. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 80, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικού άγχους. Ειδικότερα, βαθμολογίες άνω των 43 θεωρούνται ενδεικτικές για κλινικά σημαντικό κοινωνικό άγχος. Ωστόσο, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή και σε συνδυασμό με άλλες αξιολογήσεις και κλινικές παρατηρήσεις. Οι βαθμολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, καθώς και στην αξιολόγηση της προόδου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

Mattick‚ R. P.‚ & Peters‚ L. (1988). Treatment of severe social phobia: Effects of guided exposure with and without cognitiverestructuring. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚56‚ 251-260.

Mattick‚ R. P.‚ Peters‚ L.‚ & Clarke‚ J. C. (1989). Exposure and cognitive restructuring for social phobia: A controlledstudy. Behavior Therapy‚ 20‚ 3-23.

Mattick‚ R. P.‚ & Clarke‚ J. C. (1989). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety.Unpublished manuscript.

Brown‚ Elissa J.‚ Turovsky‚ Julia.‚ Heimberg‚ Richard G. et al. (1997). Validation of the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale across the anxiety disorders. Psychological Assessment 9(1):21-27

Mattick‚ R.P.‚ Clarke‚ J.C. (1998). “Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety”. Behaviour Research and Therapy. 36 (4): 455–470

Osman‚ Augustine; Gutierrez‚ Peter M.‚ Barrios‚ Francisco X.‚ Kopper‚ Beverly A.‚ Chiros‚ Christine E. (1998). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 20 (3): 249–264.

Peters‚ Lorna. (2000).  Discriminant validity of the Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI)‚ the Social Phobia Scale (SPS) and the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). Behaviour Research and Therapy‚ 38(9): 943–950

Fergus‚ Thomas A.‚ Valentiner‚ David P.‚ McGrath‚ Patrick B.‚ Gier-Lonsway‚ Stephanie L.‚ Kim‚ Hyun-Soo (2012-05-01). “Short Forms of the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale”. Journal of Personality Assessment. 94 (3): 310–320.

Blanc‚ Allura L. Le‚ Bruce‚ Laura C.‚ Heimberg‚ Richard G.‚ Hope‚ Debra A.‚ Blanco‚ Carlos‚ Schneier‚ Franklin R.‚ Liebowitz‚ Michael R. (2014-06-01). “Evaluation of the Psychometric Properties of Two Short Forms of the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale”. Assessment. 21 (3): 312–323

Leary‚ Mark R.‚ Jongman-Sereno‚ Katrina P.‚ and Diebels‚ Kate J. (2015). Measures of Concerns with Public Image and Social Evaluation. in Gregory Boyle‚ Donald H. Saklofske and Gerald Matthews.‚ Measures of Personality and Social Psychological Constructs. Elsevier‚ Pages 448–473