Κλίμακα άγχους κοινωνικής φυσικής κατάστασης (SPAS)

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του SPAS περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για να προσδιοριστεί το επίπεδο του κοινωνικού άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση. Μέσω στατιστικών μεθόδων, όπως η ανάλυση παραγόντων και η αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, οι ερευνητές μπορούν να αναλύσουν τις διαφορετικές διαστάσεις του άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει συσχετίσεις μεταξύ του κοινωνικού άγχους για τη σωματική εμφάνιση και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών μεταβλητών, όπως η αυτοεκτίμηση, η σωματική αυτοεικόνα και η ποιότητα ζωής.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SPAS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση του άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση σε κοινωνικά πλαίσια. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με την σωματική αυτοεικόνα, την ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων και τη βελτίωση της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων. Το SPAS βοηθά τους επαγγελματίες υγείας και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της σωματικής εμφάνισης στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψυχολογική ευημερία.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SPAS πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης δεδομένων από διάφορους πληθυσμούς για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας (π.χ., Cronbach’s alpha), της επαναληψιμότητας και της συγκλίνουσας και διακριτικής εγκυρότητας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αναπτύσσονται πρότυπα βαθμολογιών που επιτρέπουν την ακριβή ερμηνεία των επιπέδων κοινωνικού άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό ή συγκεκριμένες υποομάδες.

 

 

Βιβλιογραφία

 

• Hart, E. A., Leary, M. R., & Rejeski, W. J. (1989). The measurement of social physique anxiety. Journal of Sport & Exercise Psychology, 11(1), 94-104.
• Eklund, R. C., & Bianco, T. (2000). Social physique anxiety and physical activity among adolescents. Revue Canadienne de Psychologie Appliquée, 26(3), 246-257.
• Crawford, S., & Eklund, R. C. (1994). Social physique anxiety, reasons for exercise, and attitudes toward exercise settings. Journal of Sport & Exercise Psychology, 16(1), 70-82.
• Motl, R. W., & Conroy, D. E. (2000). Validity and factorial invariance of the Social Physique Anxiety Scale. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(5), 1007-1017.