Κλίμακα κοινωνικών σχέσεων (SRS)

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SRS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει την εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων, που συχνά αξιολογείται μέσω του Cronbach’s alpha, και την επαναληψιμότητα των μετρήσεων (test-retest reliability). Επίσης, περιλαμβάνει συγκριτικές μελέτες για να εξεταστεί η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα του εργαλείου, καθώς και αναλύσεις παραγόντων για να επιβεβαιωθεί η δομή του SRS και να διασφαλιστεί ότι μετράει αποτελεσματικά τις διαφορετικές διαστάσεις των κοινωνικών σχέσεων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SRS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της ποιότητας και της υποστήριξης στις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις, την ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης για τη βελτίωση των κοινωνικών δεσμών και την προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας. Επίσης, χρησιμοποιείται στην έρευνα για τη μελέτη των επιπτώσεων των κοινωνικών σχέσεων στην υγεία και την ευημερία.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SRS γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ), ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα άτομα αισθάνονται την υποστήριξη και την ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους σχέσεις. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις επιμέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων για κάθε διάσταση της κοινωνικής σχέσης. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερη υποστήριξη στις κοινωνικές σχέσεις.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το SRS περιλαμβάνει μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Μία από τις βασικές μελέτες είναι αυτή των Pierce, Sarason και Sarason (1991), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Journal of Social and Personal Relationships”. Η μελέτη αυτή περιγράφει την ανάπτυξη του SRS, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του, καθώς και τη χρησιμότητά του στην έρευνα και την κλινική πράξη. Επιπλέον, η εργασία των Barrera (1986) παρέχει σημαντικά δεδομένα για τη θεωρητική βάση και τις εφαρμογές της αξιολόγησης των κοινωνικών σχέσεων.