ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση της SSPS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου. Η αξιοπιστία του εργαλείου εξετάζεται μέσω της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων, που μετράται συνήθως με τον δείκτη Cronbach’s alpha, καθώς και μέσω της αξιοπιστίας επαναληψιμότητας (test-retest reliability). Η εγκυρότητα του εργαλείου αξιολογείται μέσω συγκριτικών μελετών με άλλα παρόμοια μέτρα και μέσω αναλύσεων παραγόντων που επιβεβαιώνουν τη δομή της κλίμακας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της SSPS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της αίσθησης ασφάλειας και ευχαρίστησης στις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την κατανόηση της επίδρασης των κοινωνικών σχέσεων στην ψυχική υγεία και την ευεξία των ατόμων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για την αξιολόγηση της ποιότητας των κοινωνικών σχέσεων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της SSPS γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ), ανάλογα με το πόσο συχνά τα άτομα βιώνουν αισθήματα ασφάλειας και ευχαρίστησης στις κοινωνικές τους σχέσεις. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις επιμέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής ασφάλειας και ευχαρίστησης.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για την SSPS περιλαμβάνει μελέτες που αναλύουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Ένα σημαντικό έργο είναι αυτό των Gilbert et al. (2009), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Journal of Positive Psychology”. Η μελέτη αυτή περιγράφει την ανάπτυξη της κλίμακας, την αξιολόγηση της ψυχομετρικής της αξιοπιστίας και εγκυρότητας, καθώς και τη χρήση της σε διάφορους πληθυσμούς. Επιπλέον, η εργασία των Kelly et al. (2012) εξετάζει την εφαρμογή της SSPS σε κλινικά πλαίσια και τη σχέση της με την ψυχική υγεία και την ευεξία.